Sazinies ar mums

Kas jāatceras atbildīgajam par ugunsdrošību

December 14, 2013
Nepieciešamās regulārās apmācības, ugunsdzēsības inventāra un telpu aprīkojuma pārbaudes objektā

Jāatceras!!!

Cik bieži?

Normatīvs, kas to nosaka.

Kas to var veikt?

Ko piedāvā                 FN-SERVISS visā Latvijā?

Ugunsdrošības instruktāža

Ne retāk kā 1 reizi gadā

PIEZĪME: Atkārtota instruktāža jāveic gadījumos, ja izpildās MK not. Nr.82 14.p. minētie gadījumi

MK not.Nr.82 8.p. un 14. p.

Instruktāžu var veikt:
  1. Iestādes vadītājs vai cita nozīmētā persona - objektos, kuros var atrasties līdz 10.cilvēkiem;
  2. Apmācīta persona atbilstoši VUGD izstrādātajai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām) -objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.
  3. Apmācīta persona atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām) - objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos.
 
+Kompetenti speciālisti veic atbildīgo personu apmācību;   + Kompetenti speciālisti veic praktiskās mācības ugunsdrošībā (evakuācija no piedūmotām telpām, liesmas dzēšana)   + Kompetenti speciālisti veic instruktāžu ugunsdrošībā (video un uzskates materiāli)

Ugunsdzēsības aparātu apkope

Ne retāk kā 1 reizi gadā

MK not.Nr.82 p.176 un p.178

LVS 402

LVS332

Ugunsdzēsības aparātu apkope var tikt veikta atbilstošos ugunsdzēsības aparātu apkopes punktos, kas atbilsts LVS402 prasībām. Ugunsdzēsības aparātu apkopi veic lietpratējs (kompetenta persona) atbilstoši LVS332 prasībām. + Sertificēti apkopes punkti veic visu veidu ugunsdzēsības aparātu apkopi (mobilie ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti)

Iekšējo ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaude

Ne retāk kā 1 reizi gadā

MK not.Nr.82 p.167

LVS EN671-3

Ugunsdzēsības krānu un to aprīkojumu pārbauda kompetneta persona atbilstoši LVS EN671-3 prasībām +Sertificēti kompetenti speciālisti veic ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudi un remontu

Ārējo ugunsdzēsības hidrnatu pārbaude

Ne retāk kā 1 reizi gadā

MK not.Nr.82 p.155

Kompetenta persona vai ūdensvada tīkla īpašnieka nozīmēta persona +Kompetenti speciālisti veic ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi un remontu

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude

Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī

MK not.Nr.82 p.161

Kompetenta persona vai objekta (sūkņu) īpašnieka nozīmēta persona +Kompetenti speciālisti veic ugunsdzēsības sūkņu pārbaudi un remontu

Automātiskā ugunsaizsardzības iekārta (AUS)

PIEZĪME:

Ja objektā ir ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības , dūmu kontroles (novadīšanas) sistēmas un automātiskās ugunsdzēsības sistēmaas, tad tās jāpārbauda kopā ar AUS sistēmu.

Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī (Apkopes biežumu nosaka apkopes AUS apkopes reglamentā atbilstoši iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem, objekta tehniskajām īpatnībām)

MK not.Nr.82 p.107.3.,p.111. un p.113.

Kompetenta persona (īpaši apmācīta persona, kurai ir nepiciešamais zināšanu apliecināšanas dokuments) +Kompetenti (īpaši apmācītie) speciālisti veic AUS un citu drošības sistēmu apkopi un remontu

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektro­insta­lācijas izolācijas pretestības mērījumus

  1. sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē – 1 reizi gadā.
  2. Pārējos gadijumos – 1 reizi 6 gados.

MK not.Nr.82 p.182

Kompetenta persona (atļauja darbam ar eletroietaisēmlīdz 1000V) +Kompetenti speciālisti veic eletroinstalācijas pārbaudi

Koka (bēniņu) un skatuvju konstrukciju ugunsdrošā apstrāde vai pārbaude

  1. Pēc apstrādes darbu noteiktā garantijas termiņa beigām.
  2. Ja termiņš nav noteikts, tad ne retāk kā 1 riezi 3 gados.

MK not.Nr.82 p.50 un p.58

Kompetenta persona vai objekta īpašnieka nozīmēta persona + Kompetenti speciālisti veic konstrukciju apastrādi ar ugunsdrošajiem materiāliem, kā arī ņem konstrukciju paraugus, lai veiktu konstrukciju ugunsdrošo aizsargīpašību pārbaudi VUGD ZPP labratorijā

Neautomātisko stacionāro ugunsdzēsības iekārtu pārbaude

Ne retāk kā 1 reizi gadā

MK not.Nr.82 p.140

Kompetenta persona vai objekta īpašnieka nozīmēta persona +Kompetenti speciālisti veic neautomātisko stacionāro ugunsdzēsības iekārtu pārbaudi

Dūmvadu, dūmēju un dūmkanālu pārbaude

Ne retāk ka 1 reizi 3 gados

MK not.Nr.82 p.190

Sertificēts skursteņslaucītājs -

Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus pārbaude

  1. Ķieģeļu dūmvadus ne retāk kā 1 reizi gadā
  2. Ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus ne retāk kā reizi 2 gados
  3. Ventilācijas kanālus telpās, kur uzstādītas gāzes iekārtas ne retāk kā reizi 3 gados.
PIEZĪME: Uzsākot apkures sezonu skatīt MK Nr.82 p.192 un p.193.

MK not.Nr.82 p.191

Sertificēts skursteņslaucītājs -
E-veikals