KONFIDENCIALITĀTE

Par konfidenciālu informāciju uzskatāma jebkura vārdiska, vai rakstiska, vai jebkādā citā veidā nodota informācija, kura ir pieejama darbiniekam, vai kuru uzņēmums tieši vai netieši nodod darbiniekam tā darba uzdevumu pildīšanai.
🛡
Informācija un lietas, kuras nedrīkst izpaust:
– informācija, kas saistīta ar klientiem, ar kuriem strādājam;
– jebkāda informācija, kas saistīta ar paroļu, PIN kodiem, ieejas kodu u.c., t.sk. citām nodaļām, darbiniekiem, kuriem šī informācija darba pienākumu veikšanai nav paredzēta;
– jebkāda veida atslēgu atrašanās vieta.
🛡
Mums ir būtiski, lai visa pieejamā informācija gan par uzņēmumu, gan par mūsu klientiem netiek izplatīta trešajām personām. Mēs rūpējamies par konfidenciālas informācijas aizsardzību, tas jāievēro arī Tev, tajā skaitā arī pēc darba attiecību izbeigšanas.
🛡
Vienmēr atceries, ka aizliegts izplatīt vai nodot uzņēmuma konfidenciālo informāciju, kas saistīta ar tiešo pienākumu veikšanu nepiederošām personām.
🛡
Rūpējies par to, lai konfidenciālā informācija nebūtu tieši vai netieši pieejama trešajām personām.
🛡
Konfidenciālas informācijas izpaušana ir uzskatāma par rupju darba disciplīnas pārkāpšanu un persona var tik saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

ĒTIKA

FN-SERVISS ir uzņēmums, kuram ir nozīmīga ētikas principu ievērošana. Ētikas pamatprincipi iekļauj sevī godprātību, taisnīgumu, cieņu, atbildību un drosmi.
⚖️
FN-SERVISS darbinieks apņemas rīkoties godprātīgi un vadīties pēc augstas morāles, profesionalitātes un ētikas uzvedības standartiem.
⚖️
FN-SERVISS darbinieks apņemas ievērot vispārpieņemtās ētikas normas gan attiecībās ar kolēģiem, gan darbā ar valsts institūcijām, klientiem, masu informācijas līdzekļiem un sabiedrību.
⚖️
FN-SERVISS darbinieks publisko viedokli drīkst paust tikai saskaņojot to ar savu tiešo vadītāju vai pārdošanas un mārketinga daļas vadītāju, vai valdes priekšsēdētāju.
⚖️
FN-SERVISS ir kategoriski pret korupciju. Atceries, ka par korupcijas darbībām pienākas kriminālā atbildība.

⚖️

Izturies ētiski un profesionāli pret mūsu konkurentiem. Parādīsim ar savām zināšanām, pieredzi un prasmēm, ka esam labākie tirgū.
⚖️
Izturies ar cieņu pret ikvienas personas pamattiesībām un brīvību, neatkarīgi no tā dzimuma, rases, reliģijas, nacionalitātes vai etniskās piederības. Atceries, ka nevienam nav tiesību aizvainot un pazemot Tevi. Neiesaisties konfliktā, mēģini atrisināt to profesionāli. Ja nav izdevies atrisināt to profesionāli – ziņo savam vadītājam.
⚖️
Ievēro LR normatīvos aktus un neiesaisties nekādās nelikumīgās darbībās. Savukārt, ja esi pamanījis nelikumīgās darbības, uzreiz ziņo valsts policijai un vadībai.
⚖️
Atbildīgi un profesionāli pildi savus darba pienākumus.
⚖️
Izturies ar cieņu pret dabas resursiem. Ko tas nozīmē? Izmanto tik maz resursu, cik iespējams. Ja ir iespēja izmantot vairākkārt vai pārstrādāt – lieliski!

Printēt lapu
E-veikals