Ugunsdrošība uzņēmumos

Pieteikt pakalpojumu

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ‘’Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, visiem nodarbinātājiem ne retāk kā reizi gadā savā darba vietā ir nepieciešams veikt ugunsdrošības instruktāžu.

To var novadīt uzņēmuma atbildīgā persona, kura iepriekš ir izgājusi 20 vai 160 stundu pamatlīmeņa kursus ”Ugunsdrošībā un aizsardzībā”, vai arī instruktāžas novadīšanas procesu var uzticēt FN-SERVISS drošības ekspertiem, kuri ir sagatavojuši ērtu un mūsdienīgu risinājumu – Ugunsdrošības instruktāža objektā.

FN-SERVISS eksperti ne tikai palīdzēs darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, bet arī pastāstīs par aktuālākiem jaunumiem nozarē.

Согласно требованиям Правил № 238 КМ от 19.04.2016. «Правила пожарной безопасности», все работники обязаны не реже одного раза в год проходить инструктаж по пожарной безопасности на своем рабочем месте.

Инструктаж может проводить ответственное лицо компании, предварительно прошедшее 20 или 160-часовой курс базового уровня «Пожарная безопасность и защита», либо процесс инструктажа можно доверить экспертам по безопасности FN-SERVISS, подготовившим удобное и современное решение – инструктаж по пожарной безопасности на объекте.

Эксперты FN-SERVISS не только помогут работодателям выполнить требования законодательства, но и расскажут об актуальных новинках отрасли.

  Instruktāžā tiek aptvertas šādas tēmas: 

 • Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā;
 • Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli;
 • Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori;
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā;
 • Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem.

 

 

  Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu? 

 • Pieredzējuši un kompetenti speciālisti;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Instruktāžu veicam klientam ērtā laikā un vietā. 

 

  Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda: 

108,28 € + PVN (135,35 € + PVN)

 

 Cenā iekļauts: 

 • Ugunsdrošības Instruktāža;
 • Transports;
 • Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams;
 • Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās darbinieku instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam ugunsdrošības uzskaites žurnālam ar dalībnieku vārdiem/uzvārdiem).

 Mācību ilgums   ≈1 h

 

 Ieguvumi:  

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ‘’Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un komandas saliedēšanas pasākums vienkopus.

  В ходе инструктажа рассматриваются следующие темы: 

 • Описание ситуации с пожарной безопасностью в Латвии;
 • основные причины пожара;
 • Распространение пожара в помещениях, факторы опасности;
 • Действия в случае пожара;
 • Как тушить разными огнетушителями.

 

 Почему стоит выбрать решение, подготовленное экспертами по безопасности FN-SERVISS?  

 • Опытные и компетентные специалисты;
 • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 • Проводим инструктаж в удобное для клиента время и место. 

 

 Инвестиции в обучение сотрудников составляют: 

108,28 € + PVN (135,35 € + PVN)

 

 Включено в стоимость: 

 • Инструктаж по пожарной безопасности;
 • Транспорт;
 • При необходимости предоставляем презентационное оборудование (проектор и экран);
 • Подписание журнала инструктажа по пожарной безопасности после инструктажа сотрудников (журнал пожарной безопасности с именами/фамилиями участников должен быть предварительно заполнен на объекте).

 Продолжительность обучения    ≈1 h

 

 Выгода:  

 • Сотрудники обучены, проинструктированы и подготовлены к практическим действиям – что делать в случае пожара
 • Выполнены требования к правилам от 19.04.2016 № 238 КМ. «Правила пожарной безопасности»
 • Положительные эмоции, совместное мероприятие, тимбилдинг.

Papildus Ugunsdrošības instruktāžai iesakām veikt arī šādas nodarbināto apmācības:

В дополнение к инструктажу по пожарной безопасности мы также рекомендуем провести следующие  обучения сотрудников:

Virtuālā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem

 • Mērķis – inovatīvā un mūsdienīgā veidā iemācīt darbiniekus pareizi lietot ugunsdzēsības aparātus un būt sagatavotiem ārkārtas situācijām.

 

 • Investīcijas darbinieku apmācībā (grupai līdz 15 cilvēkiem) sastāda 135,35 € +PVN.

Тушение огнетушителями в виртуальной среде

 • Цель состоит в том, чтобы инновационным и современным способом научить сотрудников правильно пользоваться огнетушителями и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
 • Инвестиции в обучение сотрудников (для группы до 15 человек) составляют 135,35 евро + PVN.

Praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības pārklāju

 • Mērķis – iemācīt darbiniekus pareizi un droši lietot ugunsdzēsības aparātus un pārklāju ugunsgrēka gadījumā.

 

 • Investīcijas darbinieku apmācībā (grupai līdz 25 cilvēkiem) sastāda 102,66 € +PVN.

Практический урок с огнетушителями и противопожарным покрывалом

 • Цель – научить сотрудников правильно и безопасно пользоваться огнетушителями и противопожарным покрывалом при пожаре.
 • Инвестиции в обучение сотрудников (для группы до 25 человек) составляют 102,66 евро + НДС.

 

Evakuācijas mācības ar/ bez piedūmojumu

 • Mērķis – teorētisko un praktisko nodarbību laikā iemācīt darbiniekiem rīkoties ārkārtas, situācijā un droši evakuēties.

 

 • Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda:
  • Evakuācijas mācības BEZ piedūmojuma 135,35 € +PVN
  • Evakuācijas mācības AR piedūmojumu 165,35 € +PVN

Обучение эвакуации с/без приминения задымления

 • Цель – на теоретических и практических занятиях научить сотрудников действовать в чрезвычайных ситуациях и безопасно эвакуироваться.
 • Инвестиции в обучение сотрудников состоят из:
  • Обучение эвакуации БЕЗ применения задымления 135,35 € +НДС
  • Обучение эвакуации С применением задымления  €165,35 +НДС

 Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:  

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 62444620

 В случае возникновения дополнительных вопросов свяжитесь с нами:  

Электронная почта: fnserviss@fnserviss.lv

Телефон: 62444620; 27005189

Printēt lapu
E-veikals