Ko der zināt par būvizstrādājumu drošumu apliecinošiem dokumentiem?

februāris 10, 2017

Turpinot tēmu “Ko der vienmēr atcerēties par būvju ugunsdrošību un būvizstrādājumu drošumu”, FN-SERVISS drošības eksperti apkopoja svarīgāko informāciju, kas jāzina ikvienam ar būvniecības nozari saistītam speciālistam par reglamentētas un nereglamentētas sfēras būvizstrādājumu dokumentāciju.

Iespējams, kāds no speciālistiem šajā brīdī nodomā – kāds sakars būvdarbu vadītājam ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem par būvizstrādājumu drošumu? Tas taču ir darbs juristiem pārzināt tiesību aktus un normas!

Taču papētot dziļāk normatīvos aktus, nākas secināt, ka nevis juristi, bet tieši būvdarbu vadītāji ir atbildīgi par to, ka būvobjektā piegādātie un izmantotie būvizstrādājumi ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk tekstā – PTAC) vai būvinspektora pieprasījuma būvdarbu vadītājam ir jāuzrāda piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumenti un būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija.

Tas savukārt nozīmē to, ka būvdarbu vadītājam ir jāorientējas ne vien būvizstrādājumos, bet arī jāzina, kādai dokumentācijai ir jābūt nodrošinātai līdz ar iepirktajiem būvizstrādājumiem.

Kādas atbilstības prasības ir reglamentētas sfēras būvizstrādājumiem?

Saskaņā ar 25.03.2014 Ministru kabineta noteikumu nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” - 30.2 punktu Būvizstrādājuma Ražotājam ir šādi pienākumi:

katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

 1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 2. būvizstrādājuma identifikācija elements;
 3. Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst;
 4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
 5. paredzētais izmantojums;
 6. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, ja tāda ir iesaistīta;
 7. vārds, uzvārds un amats personai, kas ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu;
 8. izdošanas vieta un datums;

 

Gadījumā, ja būvizstrādājumi tiek iepirkti no importētāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja, tad pienākums nodrošināt būvdarbu vadītāju ar augstāk norādīto informāciju gulstas uz Izplatītāja pleciem.

Taču nekādā gadījumā nevajag pārprast izplatītāja pilnvaras attiecībā uz dokumentācijas nodrošināšanu. Tā piemēram, izplatītājs ir atbildīgs par to, lai visa nepieciešamā dokumentācija tiktu sarūpēta, bet viņš pats nav tiesīgs izdot Ekpluatācijas īpašību deklarāciju.

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu Ekspluatācijas īpašību deklarācijas paraugu skatiet zemāk tekstā.

Ekspluatācijas īpašību deklerācija

A4 formāta attēlu (pdf) atradīsiet šeit.

Atcerieties! Šis dokuments ir OBLIGĀTS reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem.

Saskaņā ar 25.03.2014 Ministru kabineta noteikumu nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” - 30.8 punktu Būvizstrādājuma Ražotājam ir šādi pienākumi:

katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

 1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;
 2. būvizstrādājuma identifikācijas elements;
 3. tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir;
 4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;
 5. paredzētais izmantojums.

 

Gadījumā, ja būvizstrādājumi tiek iepirkti no importētāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja, tad pienākums nodrošināt būvdarbu vadītāju ar augstāk norādīto informāciju gulstas uz Izplatītāja pleciem.

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu produkta tehniskās pases paraugu skatiet zemāk tekstā.

Marķējums uz kastes

A4 formāta attēlu (pdf) atradīsiet šeit.

Atcerieties! Šis dokuments ir OBLIGĀTS kā reglamentētās, tā nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem.

Papildus Ekspluatācijas īpašību deklarācijai produkta tehniskajai pasei vai isntrukcijai, būvdarbu vadītājam ir tiesības saņemt Atbilstības deklarāciju, kas ir Ražotāja vai Izplatītāja sagatavots dokuments, kas apliecina būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi.

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu Atbilstības deklarāciju skatiet zemāk tekstā.

Atbilstības deklerācija

A4 formāta attēlu (pdf) atradīsiet šeit.

Kā redzams, tad atbilstības deklarācija var būt noderīgs dokuments ikvienam būvdarbu vadītājam, jo tas satur svarīgāko informāciju par iegādātajiem būvizsrādājumiem, palīdz nokotrolēt, ka Ražotājs/ Izplatītājs ir izpildījis savas saistības, ko noska ES un Latvijas republikas normatīvie akti.

Papildus informāciju par būvju ugunsdrošību un būvizstrādājumu drošumu atradīsiet šeit.

Un ņemot vērā gaidāmās izmaiņas Eiropas Savienības un Latvijas tiesiskajā regulējumā, kas vistiešākajā veidā skars arī Latvijas būvniecības nozari, FN-SERVISS drošības eksperti turpinās aizsākoto tematisko rakstu sēriju, kas cerams palīdzēs speciālistiem orientēties un izpildīt normatīvo aktu prasības.

Lai nepalaistu garām aktuālāko informāciju par noramtīvo aktu prasīvām, aktualitātēm ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā, turpiniet sekot FN-SERVISS drošības ekspertu bloga rakstiem, vai piesakieties Jaunumu saņemšanai e-pastā.

Gadījumā, ja izlasot šo rakstu Jums rodas papildus jautājumi par reglamentētas un nereglamentētas sfēras būvizstrādājumiem, sazinieties ar mums!

E-veikals