Ko der vienmēr atcerēties par būvju ugunsdrošību un būvizstrādājumu drošumu?

janvāris 25, 2017

Ikvienas būves (mājas, ražošanas ēkas u.c.) celtniecība sākas ar ideju, vēlmju noformulēšanu arhitektam un tālāk turpinās ar izpēti, projektēšanu, aprēķiniem, dokumentācijas sakārtošanu un uzticamu būvnieku piesaisti.

Tas, cik rūpīgi būs veikta pati sagatavošanās, būvmateriālu izvēle un vēlāk arī pats būvniecības process, noteiks uzceltās ēkas ilgmūžību un stabilitāti.

Par to, vai būvēt mājas 2 gadiem vai gadsimtiem, tas nu paliek katra pasūtītāja jeb investora ziņā, taču par to, ka nevajadzētu taupīt līdzekļus uz labu pamatu izbūvi un ugunsdrošību – FN-SERVISS drošības eksperti ir vienisprāt.

Sniedzot ikdienā konsultācijas un atbalstu ugunsdrošībā, FN-SERVISS drošības ekspertiem nākas secināt, ka būvju ugunsdrošība Latvijā ir samērā maz pētīta un skaidrota joma, kur nereti jāsastopas ar kļūdām, kas izriet no nepilnīgas Eiropas un Latvijas normatīvu pārzināšanas.

Būvniecības nozare ir ļoti detalizēti reglamentēta nozare. Tā piemēram, reglamentētās sfēras būvizstrādājumu prasības vien ir noteiktas 439 standartos.

 

Protams, pārzināt visus nozares normatīvos aktus un standartus spēj retais, un ļoti iespējams tas arī nav nepieciešams, ja jums līdzās ir attiecīgās jomas eksperts, kas īstajā brīdī spēj nokonsultēt un ieteikt ekonomiski izdevīgāko un drošāko risinājumu.

Lai palīdzētu būvniecības nozares speciālistiem orientēties Eiropas un Latvijas normatīvo aktu prasībās,

FN-SERVISS drošības eksperti apkopoja informāciju par svarīgākajiem tiesību aktiem, kas reglamentē būvju ugunsdrošības un būvizstrādājumu drošības prasības.

Eiropas Savienības likumdošanā viens no svarīgākajiem tiesību aktiem ir:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (ar pilnu tiesību akta tekstu varat iepazīties šeit),

savukārt nacionālās likumdošanas jomā ir jāpiemin šādi tiesību akti:

1) 25.03.2014 Ministru kabineta noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” (ar pilnu tiesību akta tekstu varat iepazīties šeit)

2) 30.06.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” (ar pilnu tiesību akta tekstu varat iepazīties šeit)

Zemāk tekstā atradīsiet Kopsavilkumu par Latvijā obligāti piemērojamiem standartiem, kas reglamentē prasības ugunsaizsardzības sistēmām. Būtiski atzīmēt to, ka zemāk uzskaitīto standartu saraksts nav visaptverošs. Pilns Saskaņoto standartu saraksts ir daudz plašāks un ar to iepazīties varat šeit.

 

Šļūteņu sistēmas - iekšējie ugunsdzēsības krāni

1 Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni LVS EN 671-1
2 Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm LVS EN 671-2


Ārējie ugunsdzēsības hidranti

1 Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti LVS EN 14339
2 Virszemes ugunsdzēsības hidranti LVS EN 14384


Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas

1 Vadības un signalizācijas ierīces LVS EN 54-2
2 Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas LVS EN 54-3
3 Enerģijas piegādes ierīces LVS EN 54-4
4 Siltuma detektori. Punktveida detektor LVS EN 54-5
5 Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju LVS EN 54-7
6 Liesmas detektori. Punktveida detektori LVS EN 54-10
7 Signāla padeves punkti ar rokas vadību LVS EN 54-11
8 Lineārie detektori ar gaismas staru LVS EN 54-12
9 Balss trauksmes centrāles LVS EN 54-16
10 Īssavienojuma izolatori LVS EN 54-17
11 Ievad/izvadierīces LVS EN 54-18
12 Aspirācijas dūmu detektori LVS EN 54-20
13 Trauksmes pārraides un bojājuma brīdinājuma trasēšanas iekārta LVS EN 54-21
14 Vizuālās signalizācijas ierīces LVS EN 54-23
15 Balss trauksmes sistēmu elementi. Skaļruņi LVS EN 54-24
16 Komponenti, kuros izmanto radiolīnijas LVS EN 54-25


Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas

1 Prasības un testa metodes elektriskām automātiskām kontroles un signālierīcēm LVS EN 12094-1
2 Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm LVS EN 12094-2
3 Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm LVS EN 12094-3
4 Prasības un testa metodes konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem LVS EN 12094-4
5 Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehānismiem LVS EN 12094-5
6 Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm LVS EN 12094-6
7 Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2 LVS EN 12094-7
8 Prasības un testēšanas metodes savienotājdetaļām LVS EN 12094-8
9 Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem LVS EN 12094-9
10 Prasības un testa metodes spiediena indikatoriem un spiediena pārslēdzējiem LVS EN 12094-10
11 Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm LVS EN 12094-11
12 Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm LVS EN 12094-12
13 Prasības un testēšanas metodes pretvārstiem un neatgriezeniskajiem vārstiem LVS EN 12094-13

 

Savukārt gadījumā, ja Jums ir padziļināta interese par tēmu, kālab jauno nekustamo īpašumu nodošana ekpluatācijā ir apgrūtināta, iesakām ielūkoties Ekspertu dienas #1 semināra dalībnieku prezentācijās.
Ko īsti nozīmē reglamentētās sfēras būvizstrādājumi, kur tos izmanto būvniecībā un vai pastāv kādas atkāpes attiecībā uz Eiropas vai nacionālo standartu prasībām? Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem ar ugunsdrošības jomu saistītiem jautājumiem, meklējiet nākamajos FN-SERVISS drošības ekspertu gatavotajos bloga rakstos!

E-veikals