Kādas izmaiņas nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi no 01.09.2016?

augusts 5, 2016
Lapa ugunsdrošības noteikumu prasības instrukciju izstrādei

Līdz jauno Ugunsdrošības noteikumu stāšanās spēkā ir atlicis nepilns mēnesis, un FN-SERVISS drošības eksperti turpina konsultēt par svarīgākām izmaiņām ugunsdrošības jomā.

Šīs nedēļas tēma: Kādas izmaiņas nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi no 01.09.2016?

Pirmkārt, ir jāatzīmē tas, ka no 01.09.2016 Ugunsdrošības instrukcija kļūs par vienu no svarīgākajiem dokumentiem jebkurā uzņēmumā un organizācijā (turpmāk tekstā - Objekts atbilstošā locījumā).

Ja salīdzina spēkā esošās tiesību normas ar jauno regulējumu, būtiski atzīmēt to, ka ikvienam vadītājam vai atbildīgajam par ugunsdrošību tuvākā gada laikā būs jāvelta laiks esošās Ugunsdrošības instrukcijas pārstrādāšanai atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Kam tieši būs jābūt jaunās Ugunsdrošības instrukcijās, turpinājumā stāsta FN-SERVISS drošības eksperti.

Viens no apjomīgākajiem uzdevumiem jaunajā Ugunsdrošības instrukcijā ir sagatavot objekta vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju, kas attiecīgi sevī ietver:

 • objekta un teritorijas
 • lietošanas veidu;
 • ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;
 • apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;
 • maksimāli pieļaujamā ugunsslodze (MJ/m2) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas objektā;
 • esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk – ugunsdzēsības līdzekļi) raksturojums un izmantošanas kārtība;
 • iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai;
 • maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, ja objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, stāvā vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot daudzdzīvokļu objektu);
 • citas ugunsdrošības prasības un norādījumi, kas nav minēti šajos noteikumos;
 • kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta;
 • objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš;
 • tehnoloģiskā procesa apraksts, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, lietojamo un uzglabājamo vielu un priekšmetu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un priekšmetu izmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas kārtība;
 • ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;
 • rīcība ugunsgrēka gadījumā.

Kā redzams no augstāk uzskaitītajiem punktiem – Ugunsdrošības instrukcija kļūs par apjomīgu dokumentu, kura izstrādei būs nepieciešamas gan zināšanas, gan ekspertu konsultācijas. Ne velti jauno Ugunsdrošības noteikumu 178. punktā ir uzsvērts tas, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.

Lai arī jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka virkni ar jaunām prasībām, kas turpmāk noteiks ugunsdrošības sistēmas organizēšanu objektos, labā ziņa ir tā, ka vadītājiem vai atbildīgajiem par ugunsdrošību, kas jau reiz ir ieguvuši vajadzīgās zināšanas, nebūs nepieciešams no jauna iziet apmācības. Protams, nav liegts iziet kādu no kursiem ugunsdrošībā un aizsardzībā atkārtoti, tādējādi atsvaidzinot zināšanas par sev jau zināmām tēmām un papildus iegūt informāciju, kā arī ekspertu padomus saistībā ar jauno noteikumu prasību ieviešanu dzīvē.

Līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā kļūst par neatņemamu Ugunsdrošības instrukcijas sastāvdaļu. Salīdzinājumam ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu: Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā ir atsevišķs dokuments, kas ir jāizstrādā objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem.

Likumdevējs definē arī saturu Rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā, proti, tajā ir jāapraksta sekojošas rīcības:

 • ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;
 • cilvēku evakuācijas kārtība;
 • kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai;
 • tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība;
 • elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība;
 • ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība;
 • ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība;
 • materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Saskaņā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu 182.punktu Ugunsdrošības instrukciju izstrādā valsts valodā un, ja nepieciešams, tulko visām objektā nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā (turpmāk – nodarbinātais), vai lietotājiem saprotamā valodā.

Citiem vārdiem sakot, gadījumā, ja Objektā uzturas vai tiek nodarbinātas personas, kas nesaprot valsts valodu, Objekta īpašnieka vai lietotāja pienākums ir parūpēties par to, lai ugunsdrošības instruktāža tiktu veikta šīm personām saprotamā valodā. Protams, tas nenozīmē to, ka viss apjomīgais dokuments uzreiz ir jātulko uz attiecīgo valodu. Te ir būtiski saprast, kura informācija ir svarīga un nozīmīga šīm personām, darbiniekiem, lai tie varētu justies droši un zināt, kā rīkoties ārkārtas gadījumā.

Cik ilgs laiks ir Objektu īpašnieku un pārvaldnieku rīcībā, lai pārstrādātu Ugunsdrošības instrukcijas, veiktu darbinieku instruktāžas?

Likumdevējs apzinās veicamo darbu apjomu, tāpēc attiecībā uz Ugunsdrošības instrukciju izstrādi ir noteikts pārejas periods: 01.09.2017.

Šis pārejas periods neattiecas uz jaunām Ugunsdrošības instrukcijām, kas tiks izstrādātas pēc 01.09.2016, kad būs spēkā stājušies jaunie Ugunsdrošības noteikumi.

 

Nobeigumā:

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to, kādai ugunsdrošības dokumentācijai ir jābūt publiskos un saimnieciskās darbības objektos no 01.09.2016, tad atbildes meklējiet šeit

Ja Jums ir vajadzīga palīdzība un ekspertu konsultācijas pie Ugunsdrošības instrukcijas izstrādes, sazinieties ar FN-SERVISS drošības ekspertiem!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit

Savukārt nākamnedēļ sekojiet mūsu Jaunumu blogam, kur FN-SERVISS drošības eksperti stāstīs par to, kādas instruktāžas un praktiskās nodarbības, kam un cik bieži būs jāveic, lai nodrošinātu jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības.

E-veikals