Kādas prasības nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati un apkopi?

augusts 25, 2016
Lapa jaunās prasības ugunsdzēsības aparātu apkopei

Kā zināms, tad jaunie Ugunsdrošības noteikumi nr.238 stāsies spēkā jau 01.09.2016. Turpinot rakstu sēriju par gaidāmajām izmaiņām ugunsdrošības jomā, šajā nedēļā FN-SERVISS drošības eksperti konsultē par izmaiņām ugunsdzēsības inventāra apkopes jomā.

Kas mainīsies ugunsdzēsības inventāra apkopes jomā?

No 01.09.2016 atbilstoši jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem atbildīgajai personai par ugunsdrošību būs jānodrošina: ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope.

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate ir jauns termins, kas līdz šim ugunsdrošības noteikumos nav bijis. Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate nav tas pats, kas ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope. Un arī turpmāk ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi drīkstēs veikt tikai sertificēti ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti atbilstoši LVS 402  "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības".

 

Kas ir Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate? Cik bieži tās ir jāveic? Kā pareizi fiksēt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates veikšanu? Kas drīkst veikt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates?

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi nesniedz atsevišķu definīciju terminam ‘Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate’, taču rūpīgi izlasot noteikumus, var secināt, ka tā ir darbība, ko drīkst veikt pati atbildīgā persona vai ja tā pieaicina ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta profesionāļus, lai pārliecinātos, ka ugunsdzēsības inventārs atrodas tam paredzētajās vietās un ka tam nav neviens no 271.punktā nosauktajiem bojājumiem:

 1. korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
 2. šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisma bojājums;
 3. neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē vai ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā;
 4. marķējuma vai lietošanas instrukcijas nesalasāmība vai to trūkums;
 5. ražotāja noteiktās pazīmes, kas norāda uz ekspluatācijai nederīgu ugunsdzēsības aparātu.

 

Gadījumā, ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates (novērtējuma) gaitā tiek konstatēts ugunsdzēsības aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam ir jānodrošina tehniskā apkope.

 

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate ir jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi 6 (sešos) mēnešos:

 • Publiskos objektos;
 • Pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī;
 • Pasažieru sabiedriskajos dzelzceļa vagonos;
 • Pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī;
 • Neapkurinātos objektos vai teritorijās.

Pārējos objektos - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

Veicot ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati, atbildīgajai personai ir jāveic atzīme uzlīmē, kas ir noformēta atbilstoši 3. pielikumam.

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope

Papildus ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālajai apskatei likumdevējs saglabā pienākumu atbildīgajai personai nodrošināt ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. Būtiski ir atzīmēt to, ka arī turpmāk ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi ir atļauts veikt tikai sertificētiem ugunsdzēsības aparātu  apkopes punktiem. Uzņēmumu saraksts, kas ir saņēmuši nepieciešamo sertifikātu, ir publicēts Bureau VeritasSERTEKS un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  interneta vietnēs.

 

Der atcerēties, ka no 2018.gada 1.janvāra ugunsdzēsības aparātu apkopes biežumu noteiks pats ugunsdzēsības aparātu ražotājs un ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam būs jābūt pieejamiem visiem ražotāju tehniskajiem noteikumiem, kuru ugunsdzēsības aparātu apkalpošanu tas veic, lai noteiktu tehniskās apkopes periodiskumu un apjomu.

Kā arī būs jāizmanto ražotāja noteiktās rezeves daļas un dzēšanas vielas ugunsdzēsības aparātu remonta vai atjaunošanas laikā, lai saglabātu ugunsdzēsības aparāta kvalitatīvās īpašības . Vienlaikus likumdevējs nosaka, ka jebkurā gadījumā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope nevar tikt veikta  retāk kā 1 reizi 5 gados,

Savukārt līdz 2018.gada 1.janvārim ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope ir jāveic atbilstoši Latvijas standartam LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī", kas ir ne retāk kā 1 reizi gadā.

 

Kopsavilkums jeb no likumdošanas normām līdz praktiskiem risinājumiem

 

Kā organizēt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati un tehnisko apkopi no 01.09.2016?

 

 • Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati var veikt pats ugunsdzēsības aparāta īpašnieks -  lietotājs vai ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta personāls, izdarot par to atzīmi tehniskās apskates uzlīmē atbilstoši  3. pielikumam.

 

 

 • Atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām no 01.09.2016 uz ugunsdzēsības aparātiem ir jāparādās 2 veidu marķēšanas uzlīmēm:

  

 • No 2018.gada 1.janvāra atbilstoši  jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes biežums tiks noteikts no ražotāju puses, bet tas jebkurā gadījumā nedrīkstēs būs retāk kā 1 reizi piecos gados.

Analizējot Eiropas ražotāju noteiktās prasības attiecībā uz tehnisko apkopju veikšanas biežumu, būtiski atzīmēt to, ka lielai daļai ugunsdzēsības aparātu apkopes termiņš varētu saglabāties līdzšinējais, kas ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

 

Tas lielā mērā ir saistīts ar starptautisku praksi un arī ar Eiropas Standarta projektu EN 12367  Maintenance For Portable Fire Extinguishers (Pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu apkope), kur attiecīgi ir uzsvērts tas, ka tehniskās apkopes periodiskumam ir jābūt 1 (vienu) reizi gadā. Šajā dokumentā ir atrunātas darbības, kas jāveic sertificētiem apkopes centriem ar ugunsdzēsības aparātiem konkrētos periodos. Piemērs no Ogniochron ugunsdzēsības aparātu tehnisko noteikumu prasībām:

 

Veicamās darbības apraksts Atbildīgais Regularitāte
Vai Ugunsdzēsības aparāts atrodas atbilstošajā vietā un vai tam nav redzamu bojājumu? Nodrošina pats ugunsdzēsības aparāta lietotājs vai īpašnieks 1 (vienu) reizi ceturksnī.
Vai ugunsdzēsības aparāts ir lietošanas kārtībā?

Nodrošina sertificēts apkopes personāls

 

1 (vienu) reizi gadā

Svarīgo ugunsdzēsības aparātu elementu nomaiņa vai atjaunošana.

 

Nodrošina sertificēts apkopes personāls

 

1 (vienu) reizi 5 (piecos) gados

 

Ja, izlasot šo rakstu, Jums rodas vēl papildus jautājumi, kurus vēlētos uzdot FN-SERVISS drošības ekspertiem vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, tad aicinām izmantot izdevību un apmeklēt kādu no semināriem “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?” Tuvākais seminārs notiks 30.09.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

 

Papildus šim semināram FN-SERVISS drošības eksperti rekomendē apmeklēt semināru “Kas jāzina vadītājam darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā?

Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas, kas stāsies spēkā jau 01.09.2016, daudziem vadītājiem un atbildīgajiem speciālistiem par drošību, būtu noderīgi ieklausīties Latvijas vadošo ekspertu ieteikumos, kā efektīvi organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus uzņēmumā. Tuvākais seminārs notiks 05.10.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

Uzticams sadarbības partneris darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos Jums būs Darba aizsardzības institūts.
E-veikals