10 lietas, kas jāzina ikvienam vadītājam un atbildīgajai personai par automātiskām ugunsaizsardzības sistēmām. Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

augusts 3, 2017

Nereti par ugunsdrošības normu pārkāpumiem Objektos, uzņēmumu vadītāji un atbildīgie par ugunsdrošību uzzina pēc Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektora vizītes un sagatavotā priekšraksta. Šie brīži ir īpaši sāpīgi un nepatīkami, jo par ugunsdrošības prasību neievērošanu vadītājs vai atbildīgā persona var tikt saukts pie administratīvās atbildības, un tam var tikt piemērots naudas sods no EUR 350 līdz 7100 apmērā.

Vai sods ir liels vai mazs, samērīgs un taisnīgs, tur speciālistu viedokļi dalās. Pēc FN-SERVISS drošības ekspertu domām, labāk ir nevis ignorēt ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, uzkrājot naudas līdzekļus administratīvo sodu un civiltiesisko atlīdzību segšanai, bet gan ieplānot un investēt līdzekļus drošas un darbiniekiem draudzīgas vides radīšanai. Pasaules prakse rāda, ka investēt ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, ir tālredzīgi un izdevīgi. Ja darbinieki darba vietā jūtas droši un labi, viņi strādā efektīvāk pretstatā darbiniekiem, kas ir neapmierināti, pakļauti nelabvēlīgiem darba vides apstākļiem.

Sniedzot ikdienā palīdzību un konsultācijas, nereti FN-SERVISS drošības ekspertiem nākas secināt, ka vadītāju un atbildīgo speciālistu zināšanas un izpratne ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, ir nepietiekamas, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar automātiskām ugunsaizsardzības sistēmām Objektos.

Lai palīdzētu vadītājiem un atbildīgajām personām veidot izpratni par ugunsaizsardzības sistēmu nozīmi drošas un darbiniekiem draudzīgas vides veidošanā, FN-SERVISS drošības eksperti apkopoja 10 biežāk no klientu puses uzdotos jautājumus saistībā ar ugunsaizsardzības sistēmām.

Kas ir automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas?

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ir stacionāras inženiertehniskās sistēmas, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti. Ugunsgrēka gadījumā tā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai.

 

Kādos Objektos ir nepieciešamas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas? 

Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” 185.punktā.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ir obligātas:

 • II un III lietošanas veida būvēs un telpās, kurās ir vairāk par 10 izmitināšanas vietām;
 • II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs un telpās, kuru stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
 • VI lietošanas veida būvēs (izņemot rezervuārus) un telpās, kuru platība pārsniedz 50 m2un kurās paredz naftas, naftas produktu un citu viegli uzliesmojošu vielu pārsūknēšanu, izliešanu, izsniegšanu, fasēšanu vai uzglabāšanu;
 • VI un VII lietošanas veida trešās grupas būvēs un telpās un kuru ugunsslodze ir lielāka par 25 MJ/m2;

Kā zināt, vai līdzās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai Objektā ir jābūt izbūvētai balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma? 

Atbilde uz šo jautājumu ir rodama LBN 201 – 15 191.punktā, kur ir uzskaitīti gadījumi, kad ir jābūt izbūvētām balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmām:

 • II, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus vai kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 500 lietotājiem;
 • III lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus un kurās ir vismaz 50 izmitināšanas vietas;
 • muzeju un izstāžu ēkās un telpās, kuru kopējā platība pārsniedz 1000 m2.

Kādos Objektos ir jābūt uzstādītām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām, automātiskajām ūdens atdzesēšanas sistēmām un automātiskajiem ugunsdzēsības ūdens aizsegiem?

Atbilstoši LBN 201 – 15 automātiskām ugunsdzēsības sistēmām ir jābūt izbūvētām:

 • ugunsdrošības nodalījumos, kuru platība pārsniedz šā būvnormatīva pielikuma 3.tabulā norādīto maksimāli pieļaujamo platību;
 • I lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 75 metrus;
 • būvēs (izņemot I lietošanas veida būves), kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 50 metrus;
 • būves pazemes stāvos, kuru platība ir lielāka par 1000 m2un kuru zemākā stāva grīda atrodas zemāk par četriem metriem no vidējā zemes atzīmes līmeņa;
 • būvēs, telpās vai telpas daļās (atbilstoši projektēšanas uzdevumam), kurās atrodas unikāli eksponāti, materiāli, izdevumi, rokraksti, katalogi, apraksti, pārskati un iekārtas, kā arī citi īpaši vērtīgi dokumenti un informācija;
 • IV lietošanas veida būves ugunsdrošības nodalījumos, kuros ir skatītāju tribīnes ar vismaz 5000 sēdvietām, ja zem tribīnes ir telpas, kurās ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2;
 • IV lietošanas veida būvēs, kurās ir skatuve ar šņorbēniņiem, ja vienā ugunsdrošības nodalījumā ir vismaz 800 sēdvietu vai skatuves platība pārsniedz 120 m2, paredzot skatuves nodalījuma skatuves un zemskatuves telpās automātisko ugunsdzēsības sprinkleru un drenčeru sistēmu;
 • VI lietošanas veida būves ugunsdrošības nodalījumos, kuros paredzēta naftas, naftas produktu un citu viegli uzliesmojošu vielu pārsūknēšana, izliešana, izsniegšana, fasēšana vai uzglabāšana un kuru platība ir lielāka par 300 m2;
 • IV lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus, ugunsdrošības nodalījumos, kuru platība ir lielāka par 5000 m2;
 • VII lietošanas veida būvēs ugunsdrošības nodalījumos, kuros paredzēta vismaz 25 transportlīdzekļu izvietošana ar liftiem un citām transportlīdzekļu transportēšanas iekārtām;
 • naftas, naftas produktu un citu viegli uzliesmojošu vielu virszemes rezervuāros, kuru tilpums ir lielāks par 5000 m3.

Lapa vadītājiem par ugunsaizsardzības sistēmām jautājumzīme

Vai pieļaujama atkāpes normatīvajos aktos attiecībā uz automātisko ugunsaizsardzības sistēmu izbūvi?

Atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem atļauts automātiskās ugunsdzēsības sistēmas neparedzēt atklātās būvēs.

 

Kur meklēt definīcijas būvju lietošanas veidiem?

Gadījumā, ja Jums īsti nav skaidrs – vajag/ nevajag ēkā uzstādīt kādu no automātisko ugunsaizsardzības sistēmu veidiem, vērtīgi ir iepazīties ar LBN 201-15, kur nodefinēti visi būvju lietošanas veidi:

Vadītājiem par ugunsaizsardzības sistēmām ēku apraksts

Ja izlasot būvju lietošanas veidu definīcijas jums netop skaidrs, pie kura no būvju veidiem pieder ēka, kā risinājums ir, ielūkoties būves inventarizācijas lietā, kur šādai informācijai ir jābūt uzrādītai.

 

Kādu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu izvēlēties?

Šis jautājums noteikti ir viens no sarežģītākajiem, jo pētot piedāvājumu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu jomā, nākas secināt, ka, augot pieprasījumam un automātisko ugunsaizsardzības sistēmu pielietojam, ir strauji audzis piedāvājums. Proti, šobrīd pasaules un, tostarp Latvijas tirgū, var atrast daudz un dažādus risinājumus, atliek vien izvēlēties atbilstošāko.

 

Jūsu ērtībām FN-SERVISS drošības eksperti ir apkopojuši informāciju par automātiskām ugunsaizsardzības sistēmām.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas aerosola dzēšanas sistēma

Aerosola dzēšanas sistēma ir Latvijā samērā jauna un efektīva dzēšanas sistēma ar zemām izmaksām.

Šo sistēmu ieteicams uzstādīt, lai aizsargātu nelielas telpas, kā arī lai aizsargātu tehnoloģiskās iekārtas un transportu.

Aerosola dzēšanas sistēma paredzēta A, B, C klases ugunsgrēku un elektrības dzēšanai.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto aerosola dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Papildus informāciju par DYNAMECO (Vācija) piedāvāto aerosola dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas gāzes dzēšanas sistēma

Gāzes dzēšanas sistēmu ar ogļskābo gāzi ieteicams izmantot lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki, jo sistēmas aktivizācijas gadījumā ogļskābā gāze var veicināt cilvēka smakšanu.

Dzēšanas sistēma ar COir vislētākā dzēšanas gāze, kas ievērojami samazina gan uzstādīšanas gan arī gāzes atkārtotas uzpildīšanas izmaksas.

CO2 ir  inertā gāze bez smaržas. Lietošanas laikā netiek radīti materiālie bojājumi (pretstatā ūdenim vai sausajam pulverim, kuru izmantošana var radīt nopietnus bojājumus aprīkojumam), tas ir drošs līdzeklis lielākajai materiālu daļai, nav bīstams ēdienam, nerūsē un nevada strāvu. Gāze pilnībā izgaist dažu sekunžu laikā pēc ugunsdzēsības procesa un neatstāj nekādas pēdas.

 

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas gāzes dzēšanas sistēma

Dzēšanas sistēma ar inerto gāzi IG 541 ieteicams izmantot lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās uzturas cilvēki.

Šo sistēmu parasti izvēlas uz uzstāda, lai aizsargātu lielākas telpas, kā arī lai aizsargātu tehnoloģiskās iekārtas. Pēc gāzes izplūdes nepaliek nekādi nosēdumi.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas virtuves dzēšanas sistēma

Dzēšanas sistēma ZEUS ir ar speciālu ķīmisko šķidrumu F Klases virtuves ugunsgrēku dzēšanai. Ieteicams šo dzēšanas sistēmu izmantot gan profesionālajām, gan mājsaimniecības virtuvēm, kur izmanto elektrību, kā arī propāna gāzi. Šajās vietās lielos daudzumos parasti tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli, kā, piemēram, taukvielas, eļļas.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas ūdens dzēšanas sistēma

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas ir ļoti efektīvs veids, kā būtiski samazināt risku ugunsdrošībā, jo automātiskā ugunsdzēsības sistēma ātri un efektīvi nodzēš ugunsgrēku, kas ļauj ievērojami ierobežot zaudējumu apmēru, ko var radīt ugunsgrēks. Ieteicams uzstādīt automātiskās ūdens dzēšanas sistēmas: noliktavās, daudzstāvu ēkās, lielveikalos, u.c. lielos objektos ar lielām telpu platībām.

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas vēl var iedalīt: ūdens strūklas dzēšanas sistēmas, ūdens miglas dzēšanas sistēmas un ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Papildus informāciju par automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmām atradīsiet šeit.

Lapa vadītājiem par ugunsaizsardzības sistēmām piroauklas

Pirostikers un piroaukla (ACT) ir autonomas ugunsdzēsības ierīces ar termiski aktivizējamu mikrokapsulētu ugunsdzēsības vielu. Tie ir principiāli jauni izstrādājumi, speciāli radīti, lai aizsargātu pret aizdegšanos tādas mazgabarīta elektrības ierīces, kā sadales kārbas, skapjus, vadības paneļus, barošanas blokus un citas ierīces, kurās ir iespējama dzirksteļošana, elektrību vadošo daļu pārkaršana un degošu materiālu gruzdēšana vai aizdegšanās. ACT darbojas kā pašnostrādājoša ugunsdzēsības sistēma. Paaugstinātas temperatūras ietekmē no ACT virsmas izdalās uguni slāpējoša gāze, kas novērš elektroietaises aizdegšanos vai gruzdēšanu.

Papildus informāciju par ACTOK pirostikeriem un piroauklām atradīsiet šeit.

Vadītājiem par ugunsaizsardzības sistēmām ugunsdzēšanas moduļi

Sapfir s.r.o. radītie ugunsdzēšanas pulvera moduļi MPH paredzēti efektīvai A, B, C klases ugunsgrēku un pie strāvas pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai.

 • Moduļi nodrošina ugunsdzēšanu atklātā teritorijā un telpās bez sadales cauruļvadiem.
 • Tie var dzēst liesmas jebkurā virzienā un vietā (aizsniedz slēptas vietas, tādējādi nodrošinot augstas uzticamības ugunsdzēsību).
 • Augstas efektivitātes ugunsdzēsība (aizsargātā platība līdz pat 80 m2, aizsargātais apjoms līdz 250 m3);
 • Ātrās reaģēšanas moduļi iespējo ugunsgrēka likvidēšanu agrīnā uzliesmojuma stadijā, kas novērš uguns izplatību ēkas ārpusē un iekšpusē.

Papildus informāciju par SAPFIR (Slovākija) ugunsdzēšanas pulvera moduļiem atradīsiet šeit.

Kāpēc ir nepieciešams uzstādīt automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas?

Galvenais iemesls, kādēļ ir nepieciešams rūpēties par ugunsdrošību darba vietā un mājās, ir mūsu pašu un mūsu materiālās labklājības drošība. Ugunsnelaime nenāk brēkdama, tāpēc svarīgi ir būt gataviem ārkārtas situācijām.

Kā to var darīt? Pirmkārt, parūpējoties par nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru, ugunsaizsardzības sistēmām u.tml. Otrkārt, apmācot darbiniekus, bērnus rīcībai ārkārtas situācijā.

 

Vai automātiskā ugunsaizsardzības sistēma var izglābt cilvēku dzīvības un samazināt materiālo zaudējumu risku?

Atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša. Jā, sistēma var glābt cilvēku dzīvības, samazināt materiālo zaudējumu risku, taču ļoti svarīgi, lai tā būtu pareizi uzstādīta un tiktu uzturēta darba kārtībā. Ikvienam uzņēmuma / organizācijas vadītājam, atbildīgajam par ugunsdrošību Objektā vajadzētu apzināties to, ka pati par sevi ugunsaizsardzības sistēma, kas ir uzstādīta, bet nav lietošanas kārtībā, vēl nenozīmē to, ka likuma prasības ir izpildītas un visi var justies droši.

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ugunsaizsardzības sistēma ir aktuāla tiem, kuri pārvalda sabiedriskās ēkas, birojus, ražotnes un veikalus, kuros ik dienas uzturas apmeklētāji vai darbinieki, proti, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir jābūt uzstādītai tādās ēkās, kur ir iespējama liela cilvēku koncentrācija.

 

Kas ir jāņem vērā, piemeklējot atbilstošu risinājumu ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanai?

Šeit nav viena konkrēta atbilde. Meklējot interneta pārlūkā informāciju par uzņēmumiem, kas nodrošina ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, atradīsiet garu sarakstu ar uzņēmumiem, kas piedāvā un nodrošina ugunsdrošības pakalpojumus.

Meklējot sadarbības partneri, kam uzticēt ugunsdrošības pakalpojumus, noteikti pievērsiet uzmanību tam, vai uzņēmumam ir atbilstošie sertifikāti un pieredze ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanā un apkalpošanā.

Pievērsiet uzmanību arī tam, kādu ražotāju ugunsaizsardzības sistēmas jums tiek piedāvātas un vai pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt šīs sistēmas turpmāku apkalpošanu un remontu nepieciešamības gadījumā.

Vērtīgi ir uzzināt arī citu klientu atsauksmes par sadarbību ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.

Ja Objektā jau ir izstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, taču, būdams vadītājs vai atbildīgā persona par ugunsdrošību, neesat drošs par to, vai sistēmas ir darba kārtībā, vai būtu nepieciešami kādi sistēmas atjaunošanas un uzlabošanas darbi, kā risinājumu var izmantot veikt Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu auditu. Papildus informāciju par šo risinājumu atradīsiet šeit.

Atcerieties – runa ir par jūsu uzņēmuma / iestādes darbinieku un klientu drošību, tāpēc papildus apstiprinājums tam, ka varat uzticēties izvēlētajam sadarbības partnerim drošības jautājumos, nebūs lieks.

 

Nobeiguma vietā:

Domājot par savu, darbinieku un apmeklētāju drošību, atcerieties, ka automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma jeb skaņas sistēmu avārijas gadījumiem ir svarīga gadījumos, kad sabiedriskā ēkā ir izveidojusies bīstama situācija un ir nepieciešams sniegt paziņojumu tās apmeklētājiem.

Pat, ja pirmajā brīdī var likties, ka ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana ir nevajadzīgu izmaksu postenis, tad tas ir noteikti tikai līdz brīdim, kamēr aci pret aci nesastopamies ar kādu no ārkārtas situācijām, kur nepieciešama ātra un profesionāla rīcība cilvēku evakuācijai, materiālo vērtību glābšanai.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 168.punktu atbildīgai personai ir jānodrošina, ka automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma iedarbojas, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai vai automātiskajai ugunsdzēsības sistēmai.

Pat, ja Jūsu uzņēmumam/ organizācijai ir noslēgts sadarbības līgums par ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas apkalpošanu, parūpējaties par to, lai darbinieki, kas uzturas ikdienā Objektā, ir zinoši par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā.

 

Lai garantētu drošu cilvēku evakuāciju mūsu rīcībā ir ne vairāk kā 2 – 3 minūtes. Ar katru nākamo minūti drošas evakuācijas iespēja samazinās. Pat, ja šķiet, ka satraukumam nav pamata, neignorējiet aicinājumu evakuēties!

Noderīgu informāciju par ugunsaizsardzības sistēmām un to ekspluatācijas prasībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām atradīsiet šeit.

 

Nobeigumā:

Ja Jums ir vajadzīga palīdzība un ekspertu konsultācijas ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, sazinieties ar mums!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit. Tuvākais seminārs notiks Rīgā, šī gada 29.septembrī.

 

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to, tad sazinieties ar mums!

E-veikals