Ko der zināt par marķējumiem uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

aprīlis 27, 2017

Visiem ir zināma drošības zīmju nozīme pilsētā un visu veidu (zemes, jūras, gaisa) transporta kustībā, kā arī cilvēku ikdienā: bez tām daudzreiz varētu izcelties haoss vai notikt kāds nelaimes gadījums.

Diemžēl arī darbā reizēm veidojas bīstamas situācijas, par kurām jābrīdina nodarbinātie, vienlaikus sniedzot informāciju par atbilstošajiem aizsardzības pasākumiem.

 

Nepieciešamība izmantot drošības zīmes rodas tad, ja darba devējs, izmantojot tehniskos līdzekļus vai darba organizāciju, kā arī pielietojot darba aizsardzības un instrukcijas un darba kontroles kritērijus, tomēr pilnīgi nespēj novērst vai pietiekami samazināt darba vides riska faktorus. Tādā gadījumā par šiem riska faktoriem ir jābrīdina nodarbinātie, nosakot, kā viņiem jāizturas katrā konkrētā situācijā (uzliekot par pienākumu, aizliedzot, informējot u.t.t.), kā arī norādot un identificējot atbilstošo aizsardzības līdzekļu vietas, evakuācijas ceļus un pirmās palīdzības sniegšanas punktus.

 

Nav noslēpums, ka ugunsdzēsības sistēmas, krāni un to aprīkojums nodrošina alternatīvu ūdens apgādes sistēmu un ļauj dzēst ugunsgrēku, bez ugunsdzēsēju mašīnas un tehnikas. Taču jāatzīst, ka pat visdrošākā sistēma var izveidot bīstamu situāciju, tāpēc ļoti būtiski ir veikt preventīvos pasākumus, kas var ievērojami samazināt nelaimes gadījumu iestāšanās riskus.

 

Izlasot šo rakstu, uzzināsiet, kur meklēt informāciju par prasībām drošības zīmēm un signālkrāsojumam uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem, kā arī kādas ir svarīgākās prasības attiecībā uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadu marķēšanu.

 

Ja esat atbildīgais par ugunsdrošību uzņēmumā, vai arī esat būvdarbu vadītājs, kam ir jārūpējas par to, lai jaunā ēka atbilstu visām Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tad viens no dokumentiem, kas noderēs ikdienas darbā būs 2004.gada maija standarts LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kas ir minēts ugunsdrošības noteikumu izpildei piemērojamo standartu sarakstā. Šī dokumenta 8.nodaļā detalizēti ir aprakstītas prasības ugunsdrošības un drošības zīmēm, kā arī signālkrāsojumam uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem. Tāpat būtiski ir atzīmēt to, ka bez LVS 446 atsevišķas prasības ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvada marķējumam atrodamas 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumos nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 219. – 222. punkti.

 

Svarīgākās prasības, ko nosaka Ugunsdrošības noteikumi un LVS 446 attiecībā uz cauruļvadu marķēšanu

  • ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem ir jābūt apzīmētiem ar brīdinājuma zīmēm vai signālkrāsojumiem atbilstoši standarta prasībām, ja attiecīgajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ar LVS 446 brīdinājuma zīmes var tikt papildinātas ar informāciju par dzēsīgo vielu.
  • Būtisks ir arī brīdinājuma zīmes izvietojums, proti, tām ir jābūt izvietotām redzamā vietā, visbīstamāko vietu tuvumā, piemēram, pie vārstiem, aizbīdņiem, savienojumiem u.tml.
  • Ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvada marķējumu veido ar 400 mm platu signālkrāsojuma pamatmarķējuma gredzenu atbilstoši vielai, ko attiecīgais cauruļvads satur. Sistēmās, kur ir svarīga precīza norāde, kādam mērķim cauruļvada saturs paredzēts, pamatmarķējuma signālkrāsojuma gredzena vidū izvieto 100 mm platus identifikācijas signālkrāsojuma gredzenus.
  • Gredzeni ir jāizvieto ik pēc 4÷10 metriem atkarībā no cauruļvada posmu garuma, savienojuma vietām, aizbīdņiem, vārstiem, apkalpojamām iekārtām u.c.
  • Ja ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvada krāsojums neatbilst tā saturam (tas pastāvīgi nesatur attiecīgo vielu), vadības iekārtas vai noslēgarmatūras tuvumā tas tiek marķēts ar attiecīgā signālkrāsojuma gredzenu pa cauruļvada aploci.
  • Cauruļvadi, pa kuriem tiek transportētas bīstamas vielas vai produkti, ir jābūt speciāli apzīmētiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu un LVS Standarta prasībām. Nepieciešamības gadījumā cauruļvadus papildus marķē ar attiecīgām ugunsdrošības vai drošības zīmēm un bultām, kas norāda plūsmas virzienu cauruļvadā.
  • Uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem izvietoto ugunsdzēsības iekārtu, vadības mezglu krāsojumam ir jābūt signālsarkanā RAL-3001 krāsā. Taču LVS 446 paredz to, ka šis krāsojums var tikt aizstāts arī ar ugunsdrošības, drošības vai informācijas zīmēm.
  • Lai pareizi apzīmētu cauruļvadus, pa kuriem tiek transportētas bīstamas vielas vai produkti, neaizmirstiet ielūkoties LVS 446 A pielikuma 3.tabulā, kur ir noteiktas prasības cauruļvadu un marķējuma krāsojumam saskaņā ar krāsu skalu RAL-F14.

Lapa marķējumi uz ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem

Papildus informāciju par drošības zīmju pielietojumu atbilstoši 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām varēsiet atrast:

Gadījumā, ja izlasot šo rakstu Jums rodas kādi jautājumi, vai arī Jums ir nepieciešama palīdzība vai atbalsts ugunsdrošības vai darba aizsardzības jautājumos, sazinieties ar mums!

E-veikals