Vai darba drošības zīmes var mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

augusts 2, 2018

Pareizai darba organizācijai, darba aizsardzības instruktāžai, darba kontroles pasākumiem un tehnisko iekārtu gatavībai būtu jānovērš nelaimes gadījumi darba vietā. Bieži darba devējs nespēj pilnībā novērst darba vides riska faktorus. Lai riskus samazinātu visam pasākumu kompleksam talkā nāk darba drošības un brīdināšanas zīmes, kurām ir jābrīdina nodarbinātie un jānosaka, kā viņiem ir jārīkojas konkrētā situācijā. Drošības zīmes darbinieku informē, aizliedz, kaut ko uzliek par pienākumu. Tāpat tās norāda atbilstošo aizsardzības līdzekļu atrašanās vietu, evakuācijas ceļus un pirmās palīdzības sniegšanas punktus. Drošības un brīdinājuma zīmes nevar aizvietot nodarbināto profesionālo apmācību un instruēšanu. Tās neaizvieto tehniskos vai darba kolektīvos aizsardzības līdzekļus. Drošības zīmes izmanto gadījumos, kad ar augšminētajiem līdzekļiem nav iespējams pilnīgi novērst riska faktorus. Tās papildina citus izmantojamos darba aizsardzības pasākumus. To ieviešana neatbrīvos no citu atbilstošo darba aizsardzības pasākumu veikšanas. Lai nodrošinātu pareizu drošības zīmju lietošanu darba vietās, tika pieņemti Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", kas tika izstrādāti, balstoties uz Eiropas Savienības 1992.gada 24.jūnija direktīvu 92/58/EEC "Par minimālajām prasībām darba drošības un veselības aizsardzības zīmju izvietošanai darba vietās". Plašāku ieskatu par drošības zīmēm var iegūt metodiskajā materiālā par Drošības zīmju lietošanu darba vietās. Taču aplūkojot normatīvo aktu regulējumu, nedrīkst aizmirst par Darba aizsardzības likumu, kas ir viens no svarīgākajiem tiesību aktiem darba aizsardzības jomā.

 

Kas ir jāzina ikvienam darba aizsardzības speciālistam par drošības zīmēm un to lietošanu?

Četras darba drošības zīmes

Drošības zīmes izmēriem jānodrošina tās saskatāmība. Atkarībā no zīmes uzstādīšanas attāluma, zīmju apļa diametrs vai kvadrāta mala var būt no 80 mm līdz 600 mm, bet trīsstūra mala no 100 līdz 690 mm. Tāpat drošības zīmju krāsa ir viens no svarīgākajiem elementiem optisko drošības zīmju izmantošanā. Balts aplis ar sarkanu malu, slīpu sarkanu šķērssvītru ir aizlieguma zīme. To papildina skaidrojošs teksts. Piemēram, “Stop”, “Izslēgt”, “Bīstams objekts”. Dzeltens trīsstūris ar melnu malu un melnu piktogrammu ir brīdinājuma zīme. Piemēram, eksplozīva vide, slidens pakāpiens utt. Zils aplis ir rīkojuma zīmes. Piemēram, jālieto aizsargķivere. Zaļš kvadrāts ir pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes. Sarkans kvadrāts ir ugunsdrošības zīmes. Piemēram, ugunsdzēšanas materiālu un iekārtu atrašanās vietas apzīmējumi. Zīmēm ir Jābūt labi saredzamām un jāatbilst Latvijas valsts standartam LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums". Vietu norobežošanai, kur pastāv ar triecieniem un sitieniem saistīti riska faktori izmanto signālkrāsojumu. Dzeltenās un melnās, vai sarkanās un baltās svītras ir vienāda platuma un novietotas 45° leņķī. To izmēri ir proporcionāli bīstamo vietu izmēriem.

Pienākums parūpēties par drošības zīmju izvietošanu darba vietā gulstas uz darba devēju, savukārt darbinieku pienākums ir sekot norādēm un būt uzmanīgiem, pildot ‘bīstamus’ darbus.

 

No teorijas, tiesību aktiem līdz praktiskiem risinājumiem:

Lai palīdzētu noorientēties drošības zīmju labirintos, pieredzē un zināšanās palūdzām dalīties Jāni Saulīti, kam pieder profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, bijis ilggadējs Latvijas Darba aizsardzības asociācijas valdes priekšsēdētājs, ir viens no vadošajiem mācību centra “Drošība” darba aizsardzības kursu pasniedzējiem ar milzīgu pieredzi un radošu pieeju.

Ministru kabineta noteikumos nr.400 ir teikts šādi: darba vietā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lieto šādas drošības zīmes

Darba drošības zīmes norādes un skaidrojumi

Sākšu ar nelielu ekskursu pagātnē, kad pirmo reizi mūžā saskāros ar dažādu drošības zīmju pielietošanu. Tas bija tad, kad tikko sāku apzināties pasauli un mans galvenais drošības tehnikas inženieris (agrāk tā sauca darba aizsardzības speciālistus) bija mana mīļā vecmāmiņa. Viņa gan galvenokārt pielietoja punktos 3.1.,3.2, 3.3., 3.9., 3.10., 3.11. minētās zīmēs, bet teikšu tas vienmēr bija vietā un pietiekošā daudzumā. Šis faktors – uzstādīt atbilstošās zīmes un pietiekamā daudzumā, atkal nepārspīlējot daudzumu(!), ir ļoti nozīmīgs atbilstošo zīmju, zīmju daudzumu izvēlē.

 

Kā pirmo minēšu rīkojuma zīme – zīme, kas norāda uz konkrētu darbību. Manai vecmāmiņai tas bija izstiepts rādītāja pirksts ar verbālu informāciju, kas man konkrētā situācijā jādara. Vecmāmiņa pielietojot šo zīmju apkopojumu vienmēr panāca vajadzīgo rezultātu. (sakārto savas mantas, noslauki degunu, uzvelc bikses.).

Mūsu gadījumā šīs zīmes nosaka konkrētu darbinieka rīcību, konkrētā situācijā. Zīmes , kas minētas 6.1.- 6.13. ir obligāti uzstādāmas un atbilstošie pasākumi un IAL lietošana šādās vietās ir obligāta. Vēl vairāk 20.08.2002 Ministru Kabineta noteikumos Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” nosaka saskaņotas prasības ar šiem noteikumiem par IAL lietošanu.

 

Otrais zīmju veids - 3.2. brīdinājuma zīme – zīme, kas brīdina par risku vai bīstamību. Atgriežoties pie savas vecmāmiņas – tas bija jau nedaudz saliekts rādītāja pirksts ar kustību manā virzienā un atbilstošu verbālu informāciju – nelien vistu būrī, jo pagājušo reizi tu visas izdzini ārā, līdz vakaram nevarējām savākt atpakaļ.

Šīs zīmes, kas minētas 4.1.-4.28. uzstādāmas, lai brīdinātu darbinieku par potenciālām briesmām šajā vietā, telpā, teritorijā. Var diskutēt par zīmes darbības diapazonu, bet parasti ārpus telpām, tā tiek uzskatīta zona rādiusā 10-20 m no zīmes uzstādīšanas vietas uz priekšu. Ja zīme tiek uzstādīta uz iebraucamajiem vārtiem, ieejām, tad tā attiecas uz VISU teritoriju. Ja ir sevišķi bīstamas vietas, tad zīmes uzstāda atkārtoti tieši pirms bīstamās vietas.

 

Trešais zīmju veids -3.1. aizlieguma zīme – zīme, kas aizliedz darbību, kura var radīt bīstamu situāciju;

Manai vecmāmiņai tas bija saliekts (90 leņķa grādi) rādītāja pirksts ar enerģisku kustību manā virzienā un attiecīgu verbālu informāciju – es tev aizliedzu kāpt tajā ābelē, atkal bikses pagalam.

Zīmes definētas sadaļā 2.1.-2.11.Zīmes uzstādāmas pirms(!) bīstamās vietas un, ja nepieciešams veic atkārtotu uzstādīšanu (piemēram, sastatņu montāža/demontāža).

 

Ceturtais zīmju veids - 3.7. signālkrāsojums – krāsojums ar specifisku nozīmi; Signālkrāsojuma pielietošana ir ļoti svarīga bīstamo vietu norobežošanai, informācijai par bīstamību. Problēma ir tā, ka signālkrāsojums uz caurulēm ar laiku nolobās un netiek atjaunots, līdz ar to caurules ir vienādi norūsējušas. Arī krāsojuma nozīmi ne vienmēr darbinieks var izprast, kas tad galu galā tanī „trubā” iekšā ir. Piemēram, karsts ūdens vai tvaiks (sarkans), avārijas situācijās ļoti nozīmīga lieta. Tāpēc visur, kur iespējams un nepieciešams uzstādīt rakstisku informāciju. Aukstu ūdeni parasti saprot ar zilo krāsu, bet šādi var tikt apzīmēts arī skābekļa vads (!). Pieslēgsimies un dzēsīsim uguni (!) Ir jābūt skaidri saprotamai informācijai, kas tanī cauruļvadā ir. Ar krāsošanu vien kādreiz ir par maz. Vēl signālkrāsojums izmantojams transporta kustības organizēšanai telpās, teritorijā. Bīstamo vietu ierobežošanai var izmantot arī lentas ar dzelteni/melno vai sarkani/balto svītrojumu.

Atgriežoties pie manas delverības laikiem, visefektīvākais signālkrāsojums bija sarkanas svītras uz mana dupša. Efektīgs un iedarbīgs. Manā izpratnē, katram puikam jāiemācās saņemt pērienus, izciest tos un pieaugt. Tikai tā norūdās raksturs, jo dzīve sitīs ne vienreiz vien.

Atsevišķi gribu atzīmēt informācijas pielietošanu -3.6. informācijas zīme – zīme, kas sniedz papildinformāciju par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām zīmēm; Papildus šajos noteikumos minētajiem, vēršu uzmanību uz, manuprāt, par maz izmantotajām iespējām, ko dod ķīmisko vielu marķējuma izmantošana. Normatīvie akti 15.05.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, kas nosaka to, ka darbiniekam jābūt pieejamām un viņi jāiepazīstina ar datu drošības lapām.

Prakse gan liecina, ka darbinieki varbūt arī iepazīstas ar šo informāciju, bet darba gaitā neiedomājas par sekām, kas notiks, ja darbinieks kaut kāda iemesla dēļ tiks pakļauts vielas iedarbībai. Šeit rosinu izmantot ķīmisko vielu marķējumu lapas, kas parasti atrodas uz iepakojuma. Šajā gadījumā darbinieks tiek nekavējoties informēts par bīstamību, ko izlasot datu drošības lapu sen jau ir aizmirsis.

 

Piemērs:

Instrukcija drošības zīmju apzīmējumiem

Protams, vienā rakstā nevar aptvert visas iespējas, ko dod drošības zīmju izmantošana, bet praksē redzu, ka darba aizsardzības speciālisti par maz izmanto šīs informācijas sniegšanas iespējas.

Darba devējam pirms pieņemt lēmumu par drošības zīmju izvietošanu savā uzņēmumā, vajadzētu izanalizēt virkni aspektu, lai izvēlētos sev visnoderīgāko variantu:

  • Drošības zīmju izmantošanas nepieciešamība;
  • Vispiemērotāko drošības zīmju izvēlēšanās;
  • Drošības zīmju iegāde;
  • Drošības zīmju izvietošana un to uzturēšana kārtībā, pārraudzība.

Zīmju iegāde un citas lietas

Zīmes drīkst būt tikai standartizētas un tās var iegādāties pie pārdevējiem, kas šos standartus garantēti nodrošina. Viens no vadošajiem ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem Baltijā FN-SERVISS piedāvā visu veidu drošības zīmes, kas izgatavotas ne vien no papīra, bet arī plastikāta vai kompozītmateriāla. Celtniecības objektiem pie ieejas noderēs baneris, kurā apkopotas visas galvenās drošības zīmes, kas attiecas uz būvobjekta apmeklēšanu. Tāpat "FN-Serviss" piedāvā klientiem dažādas norobežojošās un pretslīdes lentas. Prasīgākiem klientiem tiek piedāvātas arī fotoluminiscējošās lentas, kas ir redzamas ne vien dienas gaismā, bet arī diennakts tumšajā laikā. Teritorijas ierobežošanai noderēs vertikālās norādes, - vadkonusi, par slidenu grīdu brīdinās salokāmie Filmopi. Starp citu, ar likumu “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” ir noteiktas Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, un tur ir precizēts kādi individuālie darba aizsardzības līdzekļi ir jālieto darba vietās. Šos individuālos darba aizsardzības līdzekļus arī var iegādāties FN-SERVISS.

Turklāt, lai iegādātos visu nepieciešamu uzņēmuma ugunsdrošībai un darba aizsardzībai, Jums nav obligāti jābrauc uz veikalu, jo pasūtījumu varat veikt attālināti FN-Serviss E-Veikalā.

 

Gadījumā, ja jums rodas papildus jautājumi, izlasot šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar mums!

E-veikals