Kādas prasības jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka attiecībā uz ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm?

jūlijs 14, 2016

Salīdzinot spēkā esošās tiesību normas ar jauno regulējumu par ugunsdrošībai lietojamām zīmēm un signālkrāsojumu, būtiski ir atzīmēt vairākus aspektus, kas mainījušies līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos 2016. gada 1. septembrī.

Kā pozitīvs aspekts jāmin tas, ka turpmāk svarīgākā informācija par ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm būs atrodama vienuviet, proti, jaunajos Ugunsdrošības noteikumos (skatīt 7.nodaļu un atbilstošus pielikumus). Līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās informācija par ugunsdrošībai lietojamām zīmēm ir atrodama LVS446.

Būtiski ir uzsvērt to, ka līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu stāšanos spēkā, mainās arī prasības attiecībā uz ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm un to izvietošanu objektā. Par aktuālāko turpinājumā.

No 2016. gada 1. septembra Ugunsdrošības pasākumu īstenošanai var lietot šādas zīmes.

Izgaismotas ugunsdrošības zīmes

Jaunie noteikumi ugunsdrošībā lietojamām drošības zīmēm

Izgaismotas zīmes - evakuācijas un avārijas apgaismojumi – ir zīmes, kas izgatavotas, izmantojot puscaurspīdīgu vai caurspīdīgu materiālu un ir no iekšpuses vai ārpuses izgaismotas. Izgaismotu zīmju darbībai nepieciešama elektroenerģija, kas nodrošināta ar autonomu elektroenerģijas avotu, ja atslēdzas pastāvīgais elektroenerģijas avots. Zīme ir ieslēgta pastāvīgi vai to ieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ugunsgrēka gadījumā.

Attiecībā uz izgaismotām zīmēm jauno Ugunsdrošības noteikumu 205. punkts nosaka tehniskās prasības, proti, izgaismotai zīmei ar autonomu elektroenerģijas avotu pastāvīgā elektroenerģijas avota avārijas gadījumā jānodrošina gaismas izstarojums vismaz 30 minūtes.

Meklējot piemērotāko un jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstošu risinājumu izgaismotām zīmēm, pievērsiet uzmanību šādiem gaismekļa parametriem:

  • kādā attālumā ugunsdrošības zīme nodrošina redzamību;
  • kāds ir tās elektroenerģijas patēriņš;
  • kāds ir ražotāja garantētais baterijas mūža ilgums;
  • vai gaismekļa pārbaude notiek automātiski, vai tā ir jāveic manuāli;
  • kāds ir darba temperatūras diapazons;
  • cik viegli / grūti uzstādīt gaismekli (proti, vai varēsiet to izdarīt paši, vai arī jums būs nepieciešama profesionāļu palīdzība);
  • vai iespējama gaismekļa savietojamība ar jau uzstādīto gaismas zīmju sistēmu.

Lai arī pieejamais klāsts gaismekļiem ir ļoti plašs, turklāt katru gadu šajā nozarē parādās arvien jaunas inovācijas, FN-SERVISS drošības eksperti kā drošāko risinājumu atzīst un rekomendē Olympia Electronics produktus.

Luminiscējošas ugunsdrošības zīmes

Jaunie noteikumi ugunsdrošībā lietojamām drošības zīmēm

Luminiscējošas zīmes – zīmes, kuras pigmentāciju var ierosināt ar redzamās gaismas vai ultravioleto starojumu un kura bez tālākas ierosmes pati izstaro gaismu ar spilgtumu vismaz 2 kd/m2 22 °C ilgāk par 60 minūtēm.

Jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā luminiscējošas zīmes ir jaunums, ko objektu īpašnieki un lietotāji var izmantot ierasto drošības zīmju vietā. Taču, kā rāda pasaules prakse, tad Eiropā luminiscējošās drošības zīmju sistēmas tiek izmantotas arvien biežāk, un ir valstis, kur luminiscējošu zīmju lietošana ir obligāta prasība. Vairāk par luminiscējošām drošības zīmju sistēmām varat uzzināt šeit

Savukārt gadījumā, ja Jums ir vēlēšanās pasūtīt luminiscējošās zīmes vai materiālus sava objekta aprīkošanai, drošus risinājumus atradīsies šeit.

Gaismu atstarojošas ugunsdrošības zīmes

Jaunie noteikumi ugunsdrošībā lietojamām drošības zīmēm

Gaismu atstarojoša zīmes – zīmes, kas aprīkotas vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu. Atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām, līdz ar 2016. gada 1. septembri teritorijā uzstādītām zīmēm, kas paredzētas ugunsdzēsības dienesta darbībai, būs jābūt pastāvīgi izgaismotām vai tām ir jābūt gaismu atstarojošām. Maksimālais attālums starp vienādas nozīmes ugunsdrošības zīmēm, kas uzstādītas teritorijā, nedrīkst būt lielāks par 60 m. Šādi teikts jauno Ugunsdrošības noteikumu 215. punktā.

Zīmes ar dabīgu vai telpu apgaismojumu

Jaunie noteikumi ugunsdrošībā lietojamām drošības zīmēm

Zīmes, kuru redzamību nodrošina dabīgais vai telpu mākslīgais apgaismojums. Atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumiem tās ir zīmes, kas tiek plaši pielietotas objektos jau šodien.

  • Objektā, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Šā punkta prasības neattiecas uz objektu, kas ir viendzīvokļa objekts.
  • Līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos, izmaiņas ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu apzīmēšanā. Saskaņā ar noteikumu 30. punktu pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.
  • Attiecībā uz zīmju izvietošanas biežumu jaunie Ugunsdrošības noteikumu 200. punktā ir teikts šādi: ”Ja nepieciešams, zīmes vienu no otras izvieto tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas. Lai arī šī norma ir vispārīga un var tikt interpretēta dažādi, izņemot tos gadījumus, kur ir noteikti minimālie attālumi starp drošības zīmju izvietošanu”

Objektā, plānojot un veidojot drošības zīmju sistēmas, tas būtu jādara ar lielu rūpību un atbildību. Būtiski atcerēties, ka tieši drošības zīmju sistēma ir vienīgā sistēma objektā, kas strādā neatkarīgi no mehānisko sistēmu darbības un laikapstākļiem.

Ja, izlasot šo rakstu, Jums rodas kādi papildjautājumi par ugunsdrošības zīmju lietošanu, sazinaties ar mums.

E-veikals