Ko der zināt ikvienam Izglītības iestādes vadītājam par jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem?

novembris 25, 2016
Lapa par jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem skolām

Kā zināms, tad 2016.gada 1.septembrī stājās spēkā 19.04.2016 pieņemti Ministru Kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas ugunsdrošības jomā visā Latvijā.

Ņemot vērā izbraukuma seminārā saņemtos jautājumus no izglītības iestāžu vadītājiem, FN-SERVISS drošības eksperti apkopoja svarīgāko informāciju par seminārā apspriesto.

Viens no jautājumiem, kas semināra laikā tika pārrunāts - izglītības iestādes vadītāja loma un uzdevumi jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā. Kas ir primārie un sekundārie uzdevumi, kas ir jāsakārto ikvienam iestādes vadītājam.

Lai arī jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz būtiskas izmaiņas ugunsdrošības jomā attiecībā uz ugunsdzēsības inventāra aprēķinu, evakuāciju, darbinieku instruktāžām u.tml., Tiesību akta mērķis ir noteikt prasības fiziskajām un juridiskajām personām, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

Proti, ugunsdrošības noteikumu ievērošana ir kā fizisku (privātpersonu), tā juridisku personu uzdevums un atbildība. Un kā rāda FN-SERVISS drošības ekspertu pieredze, tad par ‘drošu’ vidi var saukt tādu vidi:

  • kur ir padomāts par preventīviem ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumiem un
  • drošas’ vides veidošanā tiek iesaistīts viss uzņēmuma/ organizācijas personāls.

Lai arī arvien sabiedrībā valda pretrunīgi viedokļi par to, vai ugunsdrošības prasības ir birokrātija vai dzīves nepieciešamība, kas ārkārtas situācijās var glābt cilvēka dzīvību un mazināt materiālos zaudējumus, FN-SERVISS drošības ekspertu ir pārliecināti par to, ka apzināt un samazināt ugunsdrošības riskus Objektā, ir savā ziņā iegādāties ‘PAPILDUS dzīvības un īpašuma apdrošināšanas polisi’ negaidītām ārkārtas situācijām.

Ko der zināt ikvienam Izglītības iestādes vadītājam par jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem?

  • Izglītības iestādes objekts (universitāte, augstskola, zinātnes un pētniecības objekts, interešu izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola, ģimnāzija, amatniecības skola) pieder pie publisku vai saimnieciskas darbības objektiem ar vidēju vai lielu ugunsbīstamības līmeni.
  • Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks. Izglītības iestāžu kontekstā – tas ir Vadītājs, kas atbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu var deleģēt kādam no padotajiem, vai piesaistīt kompetentu iestādi.
  • Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Papildus informāciju par šo jautājumu atradīsiet šeit.
  • Atbildīgās personai ir 2 pienākumi:
  • ugunsdrošības prasību ievērošanu objekta un teritorijas koplietošanas (kopīpašuma) daļās
  • inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Vērtīgu informāciju par šo tēmu atradīsiet šeit.
  • Atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saimnieciskās darbības objektam vai publiskam objektam (izņemot neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvniecība). Ugunsdrošības instrukcija ir saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums. Papildus informāciju par šo jautājumu atradīsiet šeit.

 

Papildus jūsu ērtībām FN-SERVISS drošības eksperti ir apkopojuši informāciju par šādām ar Ugunsdrošību saistītām tēmām:

 

Ja Jums ir svarīga drošība, aicinām arī turpmāk sekot FN-SERVISS drošības ekspertu bloga rakstiem, būt aktīviem un pilnveidot savas zināšanas par ugunsdrošību un darba aizsardzību!

E-veikals