Svarīgākais par ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām. Konsultē FN-SERVISS

jūlijs 5, 2023

Svarīgākais par stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām. No likumu normām līdz praktiskiem risinājumiem. Konsultē FN-SERVISS

Vai zinājāt, ka stacionārām ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām ir būtiska nozīme ugunsdrošības nodrošināšanai būvēs? Jautāsiet, kādas ir šīs sistēmas priekšrocības? Ja salīdzina ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu, tad ugunsdzēsības aparātu kapacitāte nodrošina ap 10 – 20 sekunžu ilgu dzēšanu, savukārt ugunsdzēsības krāni nodrošina šļūteņu sistēmai ilgstošu ūdens padevi ugunsgrēka gadījumā.

Lai arī likumdošanas prasības valstīs ir atšķirīgas, Eiropas mērogā ugunsdzēsības ūdensvada šļūteņu sistēma tiek atzītas par efektīvu un nepieciešamu cilvēku un ēku ugunsdrošības garantēšanai. Ja izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsējiem objektā var būt problēmas ar ārējo ūdens apgādi un vienīgais risinājums var būt iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības šļūteņu sistēmai jābūt katrā lielākā publiskā vai ražošanas ēkā. LBN 201-15 stingri reglamentē, kāda tipa ēkās ir jābūt iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadiem (sk.zemāk).

19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” reglamentē prasības ugunsdrošības inventāram, kas atrodas objektā. Vispirms tam ir jābūt brīvi pieejamam un ērti lietojamam nepieciešamības gadījumā. Atbilstoši 116.punktam:

 • iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu jānovieto īpašā skapī vai nišā,
 • ūdensvada krānam  jāpievieno šļūtene un stobrs;
 • ūdensvada krāna šļūtenes garumam jābūt vismaz 20 m;
 • šļūtenei pievienotajam stobram jānodrošina kompaktu strūklu un tam ir jābūt noslēdzamam.

 • Ugunsdzēsības krānam jāatrodas viegli aizsniedzamā vietā, un parasti, tas ir ievietots speciālā ugunsdzēsības krānu kastē ar aiztaisāmām durvīm. Ugunsdzēsības krāniem un to aprīkojumam ir jābūt atzīmētam evakuācijas plānā.
 • Uz skapja jābūt atbilstošam marķējumam, – drošības zīmei “Iekšējais ugunsdzēsības krāns“. Ja skapī atrodas ugunsdzēsības aparāts, tad arī drošības zīmei “Ugunsdzēsības aparāts“. Svarīgi parūpēties, lai ugunsdzēsības krānu kastē atrastos arī lietošanas instrukcija un ražotāja izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija.

 

Šobrīd Latvijā tiek piedāvātas ugunsdzēsības krānu kastes, piemēram, SUPRON 3 ražojuma, kas ir arī kā ļoti gaumīgi dizaina elementi, ko var iekļaut objekta interjerā. Ugunsdzēsības krānu kastes var būt aprīkotas ar manometru ūdens spiediena mērīšanai. Eiropas un nacionālajā likumdošanā nav noteikta prasība par to, lai ugunsdzēsības šļūteņu sistēmu skapji tiktu obligāti aprīkoti ar šādiem manometriem, taču ieguvums no šāda risinājuma ir acīmredzams. Jebkurā laikā, ieskatoties manometrā, var redzēt, vai ūdens spiediens sistēmā ir atbilstošs, tādējādi iespējams operatīvi noreaģēt situācijā, kad sistēma nefunkcionē.

Ugunsdzēsības krāns

 • Tas var būt izgatavots no alumīnija vai no bronzas un papildināts ar alumīnija savienotājgalviņu.

Ugunsdzēsības šļūtenes

 • Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas standartiem ugunsdzēsības šļūtenes, kas tiek iebūvētas iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmās, var būt puscietas vai plakanas.
 • Lai arī izmaksu ziņā puscieto ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas uzstādīšana ir dārgāka par plakano šļūteņu sistēmu komplektiem, funkcionalitātes ziņā puscieto šļūteņu sistēmas ekspluatācijā ir ievērojami parocīgākas. Tā piemēram, puscietā ugunsdzēsības šļūteņu sistēma ļauj uzsākt ugunsdzēšanas darbus neatkarīgi no tā, cik lielā mērā šļūtene ir izritināta. Tas palīdz ekonomēt laiku un ļauj viegli vienai personai uzsākt dzēšanas darbus.
 • Lai varētu uzsākt dzēšanas darbus ar plakano šļūteni, tā sākumā ir jāizritina.
 • Šļūtene kastē var būt salocīta, satīta vai dubulti satīta, tā var būt grozā, statīvā vai uztīta uz spoles. 

Moderna skapja konstrukcija

 • Krānu skapja durvis var būt izgatavotas no metāla loksnes vai no metāla loksnes ar rūdītā stikla logu.
  • STANDARD durvis ir izgatavotas no metāla loksnēm un krāsotas ar epoksīdsveķu poliestera krāsu.
  • INOX durvis ir izgatavotas no nerūsējoša tērauda loksnēm.
  • Ekonomiskā FACADE būs izgatavotas no cinkotām metāla loksnēm un krāsotas ar fasādes krāsu.
  • Ir iespējas kombinēt. FRONT INOX kastes priekšējā daļa ir no nerūsējošā tērauda, pārējā kaste izgatavota no metāla loksnēm un krāsota ar epoksīdsveķu poliestera krāsu.
 • Skapja krāsu izvēle ir plaša, var izmantot standarta krāsojumu vai jebkuru citu krāsu no RAL kataloga.
 • Durvju atvēršanās diapazons ir līdz 180°, kas ļauj brīvi pārvietot šļūteni.
 • Modernu krānu kasti var uzstādīt gan kā labā, gan kreisā tipa krānu kasti.
  • To vajag tikai pagriezt  par 180 grādiem un ievērot, ka labā tipa durvis būs atveramas ar labo roku, un ūdens pieslēgšana iespējama no labās puses vai aizmugures. Savukārt kreisā tipa durvis būs atveramas ar kreiso roku, un ūdens pieslēgšana notiks no kreisās puses vai aizmugures.
  • Jāpiebilst, ka šis ir inovatīvs risinājums, kas izmantots tikai SUPRON 3 krānu kastēs.

Lai skapi lieki nevirinātu, tā durvis ir fiksētas. Iespējami vairāki slēdzenes varianti. Ātrās piekļuves slēdzene Euro ir rotējoša un ar svina plombu. Patent ir patentslēdzene ar rezerves avārijas atslēgu, kas novietota uz priekšējām durvīm. Var izvēlēties Supron 3 patentētas konstrukcijas modeli, kas sastāv no patentslēdzenes un ātras piekļuves slēdzenes. Pēc klienta pieprasījuma iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu kasti var aprīkot ar krāna atvēršanas signālierīci, durvju atvēršanas akustisko signālierīci un durvju atvēršanas gala slēdzi. Var uzstādīt arī manuālu ugunsdzēsības trauksmes pogu.

 

Modernos ugunsdzēsības skapjus var pieskaņot ekskluzīvam dizainam. Tos var nokrāsot jebkurā krāsā, apdarē var izmantot stiklu. Skapja metāla durtiņās var veikt lāzergravēšanu, un uz tām izveidot firmas logo vai moto. Visbeidzot uz durvīm var fiksēt jebkuru fotogrāfiju, zīmējumu vai gleznojumu, padarot šo funkcionālo detaļu par košu interjera dekoru.

Dokumentācija

Ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas ir reglamentētās sfēras būvizstrādājums:

 • Būvniecības reglamentācija sākās ar Eiropas savienības likumdošanu, kurā viens no svarīgākajiem tiesību aktiem ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.
 • Nacionālās likumdošanas jomā minami Ministru kabineta noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Nozare ir ļoti detalizēti reglamentēta, un Latvijā reglamentētās sfēras būvizstrādājumu prasības vien ir noteiktas vairāk nekā 400 standartos. Lai būvniecība būtu droša, tieši būvdarbu vadītāji ir atbildīgi par to, ka būvobjektā izmantotie būvizstrādājumi atbilst normatīvo aktu prasībām. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai būvinspektora pieprasījuma tieši būvdarbu vadītājam ir jāuzrāda piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumenti un būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija. Tas nozīmē, ka būvdarbu vadītājam jāzina, kādai dokumentācijai jābūt nodrošinātai līdz ar iepirktajiem būvizstrādājumiem.
 • Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” – 30.2 punktu, ražotājs katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievieno produkta standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu – Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kurā norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese. Tāpat dokumentācijā minēts būvizstrādājuma identifikācija elements un Eiropas standarts, kuram būvizstrādājums atbilst. Dokumentā fiksēts būvizstrādājuma paredzētais izmantojums un garantētās īpašības, un galvenais – būvizstrādājuma atbilstība tikusi izvērtēta akreditētā novērtēšanas institūcijā. Tāpat jābūt minētam tās personas vārdam, uzvārdam un amatam, kura ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu, tā izdošanas vietai un datumam.

Lai ēku varētu dēvēt par drošu, tai noteikti ir jābūt projektētai un būvētai atbilstošo spēkā esošajiem normatīviem, vadoties pēc Eiropas un pasaules labās prakses piemēriem. Mūsdienās, kad piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, būtiski neapjukt un izvēlēties pārbaudītas vērtības.

 

Papildus noderīgu informāciju ugunsdrošu ēku būvniecībai meklējiet sadaļā “Ugunsdrošība būvniecībā”.

FN-SERVISS piedāvā ne vien pakalpojumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, bet arī plašu produktu klāstu ugunsdrošu ēku būvniecībai.

Kāpēc izvēlēties  nepieciešamo ugunsdrošībai iegādāties FN-SERVISS e-veikalā?

 • Ērti norēķini (ar maksājuma karti, ar internetbanku, izrakstot rēķinu, pie preču saņemšanas veikalā).
 • Daudzveidīgas preču saņemšanas iespējas (kurjers, Omniva, Venipak, FN-SERVISS veikalos Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā un Daugavpilī.

E-veikals