Kādēļ ir svarīgi nodrošināt drošus darba apstākļus saviem darbiniekiem? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

februāris 22, 2019

No darba vides riskiem nekad nevar pilnīgi izvairīties, tie ir dabīga dzīves sastāvdaļa. Riskiem var būt objektīvs vai subjektīvs cēlonis. To izcelsme var būt dabīgu vai tehnogēnu iemeslu izraisīta. Ja dabīgu iemeslu skaitā ir, piemēram, stihiskas parādības, kā viesuļvētras vai plūdi, tad pie tehnogēniem riska faktoriem pieskaita visa veida darbības ar ķīmiski vai bioloģiski aktīvām, ugunsnedrošām un līdzīgām vielām, kā arī darbības ar instrumentiem, aprīkojumu, ierīcēm vai iekārtām. Taču darba vides riski meklējami ne vien dabīgos vai tehnogēnos iemeslos – tie var rasties arī vienkārši pārvietojoties pa telpām, paslīdot, paklūpot, arī nepiemērots mikroklimats var būt risks.

 

Riski var kļūt par cēloni avārijām un nelaimes gadījumiem darbā, kā arī izraisīt arodslimības. Dažreiz risku sekas ir neliela trauma vai nenozīmīgi materiālie zaudējumi. Citreiz avārijas un nelaimes gadījumu sekas var būt katastrofālas. Ļoti nepatīkami ir dažādi nelaimes gadījumi darba vietās. It īpaši mazos uzņēmumos nelaimes gadījumi un darbinieku saslimšana ietekmē ne tikai atsevišķa darbinieka veselību, bet arī visa uzņēmuma darbību. Viena cilvēka iztrūkums var pilnībā izjaukt uzņēmuma darbības procesus. Lai aprēķinātu iespējamos zaudējumus, kas var rasties uzņēmumam, ja darbā notiek nelaimes gadījums, FN-SERVISS drošības eksperti iesaka izmantot Nelaimes gadījumu risku kalkulatoru.

 

Lai risku darba vietās samazinātu līdz minimumam, Darba aizsardzības likumā darba devējam ir noteikts pienākums rūpēties par uzņēmumā vai organizācijā strādājošo veselību un drošību, kā arī veikt darba vides sakārtošanu atbilstoši 02.10.2007 Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība". Atbilstoši noteikumiem darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no

  • darba vides iekšējās uzraudzības plānošanas,
  • darba vides risku novērtēšanas,
  • darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas un darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudes un pilnveidošanas.

 

Risku novērtēšanu paredz arī Eiropas Savienības pamatdirektīvas, speciālās direktīvas par darba drošību darba vietās, direktīvas par darbinieku aizsardzību pret ķīmiskiem, fizikāliem un bioloģiskiem riskiem. Risku analīzes, vadības un novērtēšanas pamatnostādnes iekļautas arī starptautiskajos standartos, kā vides vadības standarts ISO 14001, kvalitātes standartā ISO 9001, kā arī arodveselības un darba drošības vadības sistēmā OHSAS 18001. Politiku darba drošībā nosaka arī Starptautiskās darba organizācijas "Darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas".

Kā mazināt darba vides riska faktorus?

Darba vides risku novērtēšanas mērķis ir nodrošināt uzņēmumos nodarbinātajiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Tomēr to ne vienmēr pilnībā var realizēt praksē. Ja ir neiespējami novērst visus darba vides riska faktorus, tad iespēju robežās jāsamazina to ietekme. Jāizvērtē iespēja ar jaunākajām tehnoloģijām samazināt darba vides riska faktoru ietekmi pilnībā. Risku faktoru novēršana kopumā palīdz samazināt ar darbu saistīto aktivitāšu radīto briesmu iespējamību, uzlabo uzņēmuma vai organizācijas konkurētspēju un darbības efektivitāti.  

Saskaņā ar 02.10.2007 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" 18. punktu, darba vides risku novērtē ne retāk, kā reizi gadā, kā arī praktiski uzsākot citu darbības veidu. Tāpat vērtējums nepieciešams, ja ir radušās pārmaiņas darba vidē, piemēram, mainījušies darba procesi, metodes un darba vietas iekārtojums. Ārkārtas darba vides riska novērtējums nepieciešams ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai to neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai, ja darbā noticis nelaimes gadījums.

Darba vides risku novērtēšanu ir jāveic kompetentiem speciālistiem. Darba vides risku novērtēšanas procesā ietilpst:

  • Objekta apsekošana un pārrunas ar darbiniekiem.
  • Darba vides indikatīvo kontroles mērījumu veikšana: trokšņa, temperatūras, apgaismojuma un mitruma mērīšana.
  • Izvērtējot iegūtos datus tiek sagatavots darba vides risku novērtējums un darba vides risku samazināšanas plāns.
  • Speciālists sagatavo darbinieku sarakstu, kuri jānosūta uz obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī izstrādā nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu sarakstu.

Gadījumā, ja uzņēmumā nodarbināto vidū nav speciālistu ar atbilstošām kompetencēm, darba vides risku novērtēšanai var piesaistīt ārpakalpojumu – Kompetentu institūciju.

 

Kā liecina "FN SERVISS" drošības ekspertu pieredze, "uzticot darba vides risku novērtēšanu profesionāļiem, uzņēmējs godīgi pilda likuma prasības kā arī iegūst rekomendācijas, kas ļauj nodrošināt darbiniekiem drošākus darba apstākļus. Protams, svarīgi ir atcerēties arī to, ka drošas darba vides veidošanā būs nepietiekami tikai ar kompetentu speciālistu piesaisti. Ļoti svarīgs ir pašu vadītāju izpratne, ieinteresētība un atbalsts ikdienā darba vides sakārtošanā.”

 

Savu klientu ērtībām, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda piedāvā pakalpojumu – darba vides risku novērtēšana. Pakalpojuma cena tiek noteikta vadoties pēc uzņēmuma darbības nozares un darbinieku skaita. Par papildus samaksu ir iespējams vienoties par tipveida darba aizsardzības instrukcijas izstrādi un par darbinieku instruktāžu veikšanu darba aizsardzības jautājumos.

 

Kā rāda pasaulē veiktie pētījumi, tad sakārtota un droša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Darbinieki, kas jūtas droši savā darbavietā, ir efektīvi un produktīvi, viņi mazāk slimo un bieži vien ir iedvesmas avots viens otram. Tāpat arī Apdrošināšanas sabiedrības izvērtē, vai uzņēmumā ir sakārtoti darba aizsardzības un no tā ir atkarīga apdrošināšanas prēmija.

 

FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir gandarīta par to, ka arvien vairāk uzņēmumu vadītāji pievērš uzmanību drošas un darbiniekiem draudzīgas vides veidošanā, par ko liecina daudzi labas prakses piemēri, kas katru gadu tiek stāstīts dažādās konferencēs un semināros.

 

Ja Jums rodas papildus jautājumi, izlasot šo rakstu, sazinieties ar mums.

Jūsu māju, uzņēmumu un auto drošībai piedāvājam ugunsdrošības inventāru: ugunsdzēšamos aparātus, dūmu detektorus, ugunsdzēsības pārklājus, aptieciņas un citas noderīgas preces. To visu vienuviet varat pasūtīt un iegādāties FN-SERVISS E-Veikalā.

E-veikals