Ugunsdrošībā skaidrāki un efektīvāki noteikumi. Konsultē FN-SERVISS

februāris 19, 2020

Ar mērķi viest skaidrāku ugunsdrošības noteikumos iekļauto normu izpratni, kā arī padarīt efektīvāku un saprotamāku iekļauto tiesību normu piemērošanu ugunsdrošības jomā ir izstrādāts grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 2019.gada vasarā  tas tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un iespējams jau pēc dažiem mēnešiem projekts iegūs leģitīmu spēku, kļūs par daļu no tiesiskā regulējuma ugunsdrošības jomā.

Harmonizēta likumdošana un samērīgākas prasības pēc ugunsdrošības inventāra būvlaukumos.

Projekts paredz aizstāt Noteikumu 2.2. apakšpunktā lietoto “būvniecības process” ar terminu “būvdarbi”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas atbilstību Būvniecības likuma 1. panta 2. punktam, kas paredz, ka būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu. Tāpat ir paredzēts, ka Noteikumos lietotais termins “tehniskais projekts” tiks aizstāts ar terminu “būvniecības ieceres dokumentācija”,  jo termins “tehniskais projekts” vairs netiek lietots būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos.

Viena no būtiskām izmaiņām, kas skars visus būvniecības procesā iesaistītos, attiecas uz ugunsdzēsības inventāra nepieciešamību būvlaukumos. Patlaban būvlaukums pieder pie Objektiem ar lielu ugunsbīstamības līmeni, kas nozīmē to, ka uzsākot būvniecības procesu, būvniekam ir jāspēj būvlaukumā nodrošināt tik daudz ugunsdzēsības inventārs, cik būtu jābūt Objektā pie tā nodošanas ekspluatācijā. Zinot to, ka būvniecības process ir dinamisks un ugunsdrošības riski ir mainīgi dažādās būvprojekta stadijās, līdz ar to samērīgs un pamatots ir Projektā ietvertais regulējums, kas paredz samazināt minimālo pieļaujamo ugunsdzēsības aparātu skaitu būvobjektos. Ja projekta piedāvātā redakcija tiks apstiprināta, tad nākotnē būvobjekta katru būves stāvu nodrošinās ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šādiem kritērijiem:

• ja stāva platība līdz 800 m2 - ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B;

• ja stāva platība pārsniedz 800 m2, katrus nākamos stāva platības 250 m2 nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B;

• attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m;

• ugunsbīstamo darbu veikšanas vieta jāaprīko ar ugunsdzēsības aparātiem, kuru kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B.

Par to kādus ugunsdzēšamos aparātus izvēlēties, kā arī pasūtīt visu nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru, papildus informāciju varat atrast FN-SERVISS  E-Veikala sadaļā.

Instruktāžas un dokumentācija

Jaunais regulējums papildina 51. punktu, kas nosaka, ka atbildīgās personas ar ugunsdrošību objektā saistīto procesu dokumentēšanai personāla instruēšanā varēs izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus, ja tie ietver apliecinājumu par dokumentu pieņemšanas laiku, parakstīšanu, nodarbināto instruēšanu vai informēšanu. Minētajiem risinājumiem ir jānodrošina iespēja nešaubīgi apliecināt, ka dokumentu ir parakstījusi vai ar to iepazinusies konkrētā persona.

Būtiski, ka atbildīgajai personai ir jānodrošina iespēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam piekļūt šiem dokumentiem. Šāds tiesiskais regulējums samazinās administratīvo slogu nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, dodot iespēju šim nolūkam izmantot speciāli izstrādātas sistēmas.

Turpmāk arī ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības dokumentācija nebūs jātur objektā uz vietas, tā varēs glabāties kompānijas centrālajā birojā vai digitālā formātā.

Līdz šim būvē strādājošiem – fiziskām personām - , izdzirdot ugunsgrēka trauksmes signālu vai pamanot ugunsgrēku, bija tikai viens pienākums – evakuēties. Projekts precizē noteikumu 6.punktu, papildinot to ar tiesisko regulējumu, kas paredz: šādā situācijā pienākums nekavējoties evakuēties nav pildāms, ja nodarbinātajam saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju ugunsgrēka gadījumā paredzēti pienākumi un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt. Fiziskā persona nekavējoties evakuējas tikai tad, kad izpildījusi ugunsdrošības instrukcijā noteiktos pienākumus. Protams, arī šādā noteikumu redakcijā, kā augstākā prioritāte saglabājas cilvēka dzīvība. Ja pastāv apdraudējums cilvēka dzīvībai, tad primārais uzdevums ir droša evakuācija.

Skaidrākas drošības zīmes.

Būtiskas izmaiņas noteikumos paredzētas saistībā ar ugunsdrošībā lietojamo zīmju vizuālo izskatu, jo ir apstiprināts jauns ISO standarts, kā arī noteikti zīmju minimālie izmēri atkarībā no zīmju redzamības attāluma, piemēram, tās ir jāredz katrā evakuācijas ceļa posmā. Pieņemot jauno zīmju vizuālo izskatu, arī Latvija būs pievienojusies vienotai ugunsdrošībā lietojamo zīmju sistēmai Eiropā. Vienīgā zīme, kas varētu mainīties un par kuru eksperti nav panākuši vienošanos, vai tā būs saprotama arī ārzemniekiem, ir evakuācijas izejas uzraksts „Izeja”.

Pareizu zīmju izvietojamam būs liela nozīme, objektu nodot ekspluatācijā: ir noteiktas vietas, kurās ir obligāti jāizvieto ugunsdrošības zīmes. Būvniekiem būs rūpīgi jāpievērš uzmanība šim aspektam, jo nebūs kā ierasts – katra zīme nederēs.

Papildus informāciju par drošības zīmēm varat atrast FN-SERVISS E-veikalā, kā arī apmeklējot jebkuru no FN-SERVISS veikaliem-pārstāvniecībām Rīgā, Valmierā un Jelgavā.

Pārejas noteikumos paredzēts, ka ugunsdrošībai lietojamās zīmes, kas ir izvietotas objektā un teritorijā pēc 2016. gada 19. aprīļa, būs atļauts izmantot līdz to nolietojumam. Taču zīmei jāatbilst šo noteikumu 198. punkta otrā teikuma prasībām, kas nosaka: ja vides iedarbības vai citu apstākļu dēļ zīme zaudējusi krāsojumu, saprotamību, nozīmi vai bojāta vairāk par 10 procentiem, to atjauno.

Izvērtējot grozījumu projektu, kas gaida savu izskatīšanas kārtību Ministru Kabinetā, jāuzsver pozitīvā Iekšlietu ministrijas iniciatīva padarīt ugunsdrošības prasības efektīvākas un saprotamākas ikvienam – kā profesionāļiem, tā parastajiem iedzīvotājiem, kas ikdienā nenodarbojas ar ugunsdrošības jautājumiem.

Lai sagatavotos gaidāmajām izmaiņām Ugunsdrošības noteikumos, FN-SERVISS drošības eksperti aicina pieteikties un apmeklēt semināru “Grozījumi Ugunsdrošības noteikumos. Kādas izmaiņas mūs sagaida ugunsdrošības jomā?” Tuvākie semināri ir ieplānoti mācību centrā “Drošība” šādos datumos:

27.03.2020, plkst. 10:00 – 13:00

24.04.2020, plkst. 10:00 – 13:00

29.05.2020, plkst. 10:00 – 13:00

Piesakoties semināram līdz 31.03.2020, ir iespēja saņemt papildus atlaidi. Papildus informāciju par  šo iespēju atradīsiet šeit.

Atcerieties, ka vietu skaits dalībai seminārā par Akcijas cenu ir IEROBEŽOTS, tādēļ neatlieciet pieteikšanos uz pēdējo brīdi.

FN-SERVISS ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā un nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumus Latvijā.

Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri ugunsdrošības un darba drošības jautājumus uzņēmumā, sazinieties ar mums!

E-veikals