Darba aizsardzība

Darba aizsardzības prasību ievērošana ir obligāta visiem uzņēmumiem. Šādu prasību nosaka Darba aizsardzības likums, kā arī  02.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

Iespējamo darba vides risku novērtēšanu var veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos darba vides riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums ir vienāds visiem objektiem, tomēr katram objektam un uzņēmumam ir sava darbības specifika, kas obligāti jāņem vērā pie aizsardzības pasākumu plāna sagatavošanas un īstenošanas.

 Darba aizsardzības sistēmas audita rezultātā Jūs saņemsiet: Profesionālu un neatkarīga darba aizsardzības eksperta sagatavotu audita aktu, kurā būs norādīts:

 • Slēdziens, vai uzņēmumam piemērojamās darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši
  • Darba aizsardzības likumam;
  • 02.10.2007 Ministru Kabineta noteikumiem nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”
 • Fotofiksācijas par darba aizsardzības sistēmas neatbilstībām normatīvo aktu prasībām.
 • Rekomendācijas par nepieciešamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai.
 • Noslēgumā FN-SERVISS drošības speciālisti klātienē sniegs atgriezenisko saiti par darba aizsardzības sistēmas audita rezultātiem, novērojumiem un rekomendācijām.

Pieteikties pakalpojumam

 Svarīgi! 

Audita procesā piedalās klienta pārstāvis, kas nodrošina piekļuvi dokumentiem, telpām, teritorijai un nepieciešamības gadījumā iespēju nointervēt darbiniekus.

 Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā šādus kritērijus: 


 • Platība;
 • Amatu skaits;
 • Papildus uzdevumi, kas jāpaveic darba aizsardzības sistēmas audita ietvaros.
 • Darbinieku skaits;

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Jūsu uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas auditam, sazinieties ar mums!

 Darba aizsardzības sistēmas auditā iekļauts: 

Objekta telpu un teritorijas atbilstības pārbaude:

 • Darba aprīkojuma kustīgās daļas ir norobežotas un nepieļauj nodarbināto atrašanos to bīstamajās zonās – vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
 • Mašīnu, aparātu un iekārtu tehnisko apkopju dokumentēšana – vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
 • Darba aprīkojuma regulārās pārbaudes un dokumentēšana – vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
 • Darba vietās ir pietiekams apgaismojums un apgaismes ķermeņi izkārtoti tā, lai neradītu nelaimes gadījuma risku – vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
 • Satiksmes ceļi apzīmēti, nodalītas transporta un gājēju zonas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Sadzīves un atpūtas telpas atbilst normatīvo aktu prasībām;
 • Nodarbinātajiem ir pieejami personīgās higiēnas līdzekļi, kā to paredz normatīvo aktu prasības;
 • Drošības zīmes un signālkrāsojumu pārbaudes darba vietās atbilst normatīvo aktu prasībām;
 • Pirmās palīdzības aptieciņa un tā apzīmēta ar drošības zīmi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Ir norīkoti atbildīgie par pirmās palīdzības sniegšanu un ir atbilstoši apmācīti, kā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.

Ar darba aizsardzību saistītās dokumentācijas pārbaude:

 • Dokumentu esamības pārbaude – konstatācija;
 • Instrukciju atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām;
 • Vai nodarbinātie ir instruēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana, vai tā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Darba vides risku novērtējuma pārbaude – vai ir veikts visām darba vietām, vai tiek ievērots periodiskums, un to veikusi persona ar atbilstošu izglītību;
 • Darba aizsardzības pasākuma plānu pārbaude – vai ir noteikti pasākuma plāna īstenošanas termiņi un atbildīgās personas;
 • Darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālu pārbaude, vai tie ir aizpildīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Darba aizsardzības speciālista izglītības dokumentu pārbaude;
 • OVP veikšana, reģistrēšana;
 • Darba vides faktoru mērījumi;
 • Vai nodarbinātie ir iepazīstināti ar darba vides faktoriem;
 • Nelaimes gadījumu reģistrācijas žurnāls – pārbaudīt, vai tāds iekārtots un tajā veiktās atzīmes ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Bīstamās iekārtas – vai tās tiek pārbaudītas likumā noteiktā kārtībā un par šo iekārtu pārbaužu faktu tiek noformēti atbilstoši dokumenti.

Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals