Darba aizsardzība

Darba aizsardzības prasību ievērošana ir obligāta visiem uzņēmumiem. Šādu prasību nosaka Darba aizsardzības likums, kā arī  02.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

Darba aizsardzības sistēmas novērtēšanu var veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos darba vides riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Darba vides riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

 Izvēloties darba aizsardzības sistēmas auditu, Jūs saņemsiet: Profesionālu un neatkarīga darba aizsardzības eksperta sagatavotu audita aktu, kurā būs norādīts:

 • Slēdziens, vai uzņēmumam piemērojamās darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši
  • Darba aizsardzības likumam;
  • 02.10.2007 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
 • Fotofiksācijas par fiksētajām neatbilstībām.
 • Rekomendācijas par nepieciešamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai.
 • Noslēgumā FN-SERVISS speciālisti klātienē sniegs atgriezenisko saiti par darba aizsardzības sistēmas audita rezultātiem, novērojumiem un rekomendācijām.

Pieteikties pakalpojumam

Darba aizsardzības sistēmas audits
 Svarīgi! 

Audita procesā piedalās klienta pārstāvis, kas nodrošina piekļuvi dokumentiem, telpām, teritorijai un nepieciešamības gadījumā iespēju nointervēt darbiniekus.

 Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā šādus kritērijus: 


 • Platība;
 • Darbinieku skaits;
 • Amatu skaits;
 • Papildus uzdevumi, kas jāpaveic darba aizsardzības sistēmas audita ietvaros.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Jūsu uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas auditam, sazinieties ar mums!

 Darba aizsardzības sistēmas auditā iekļauts: 

Objekta telpu un teritorijas atbilstības pārbaude:

 • Darba vides risku faktoru indikatīvie mērījumi  - apgaismojums, troksnis, gaisa mitrums, temperatūra, gaisa kustības ātrums.
 • Vai ir izvietotas drošības zīmes un nepieciešamais signālkrāsojums?
 • Vai satiksmes ceļi ir apzīmēti, nodalītas transporta un gājēju zonas?
 • Vai sadzīves un atpūtas telpas atbilst normatīvo aktu prasībām?
 • Evakuācijas ceļu pārbaude.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu termiņu pārbaude.
 • Vai nodarbinātajiem ir pieejami personīgās higiēnas līdzekļi, kā to paredz normatīvo aktu prasības.
 • Vai ir nodrošinātas pirmās palīdzības aptieciņas pietiekamā skaitā un tās apzīmēta ar drošības zīmi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Vai darba aprīkojuma kustīgās daļas ir norobežotas un nepieļauj nodarbināto atrašanos to bīstamajās zonās – vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības.
 • Vai darba procesā tiek izmantotas bīstamas vai kancerogēnas ķīmiskas vielas vai to savienojumi un šīs vielas tiek atbilstoši uzglabātas – marķējumi, drošības datu lapas u.c.
 • Citas pārbaudes atbilstoši objekta un tā darbības specifikai.

Ar darba aizsardzību saistītās dokumentācijas pārbaude:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras novērtēšana: vai ir visa ar darba aizsardzību saistītā dokumentācija un kādi normatīvie akti attiecināmi; vai ir norīkoti atbildīgie par darba aizsardzību, ugunsdrošību, pirmo palīdzību; vai norīkotās personas ir ar atbilstošu apmācību;
 • Darba aizsardzības instrukciju atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām.
 • Vai nodarbinātie ir instruēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un  darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālu pārbaude – vai tie ir aizpildīti atbilstoši normatīvo aktu  prasībām.
 • Darba vides risku novērtējuma pārbaude – vai ir veikts visām darba vietām, vai tiek ievērots periodiskums, un to veikusi persona ar atbilstošu izglītību.
 • Vai nodarbinātie ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējuma rezultātiem.
 • Darba aizsardzības pasākuma plānu pārbaude – vai ir noteikti pasākuma plāna īstenošanas termiņi un atbildīgās personas.
 • Vai nepilngadīgas personas tiek nodarbinātas atbilstoši normatīvos aktos noteiktām prasībām (ja tiek nodarbinātas).
 • Vai ir veikti darba vides riska faktoru mērījumi (apgaismojums, troksnis, temperatūra, gaisa mitrums, gaisa kustības ātrums), t.sk. laboratoriskie, ja tādi ir nepieciešami.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana, vai tā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Vai tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes un pārbaužu kartes atbilst normatīvo aktu prasībām.
 • Vai ir norīkots atbildīgais par pirmās palīdzības aptieciņu un tā satura papildināšanu nepieciešamības gadījumā
 • Nelaimes gadījumu reģistrācijas žurnāls – vai tāds izveidots un tajā veiktās atzīmes ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Bīstamās iekārtas –  vai tās tiek pārbaudītas likumā noteiktā kārtībā un par šo iekārtu pārbaužu faktu tiek noformēti atbilstoši dokumenti.
 • Darba aprīkojums – vai notiek mašīnu, aparātu un iekārtu tehnisko apkopju dokumentēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Ir norīkoti atbildīgie par pirmās palīdzības sniegšanu un ir atbilstoši apmācīti, kā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.
 • Vai tiek ievēroti dokumentu uzglabāšanas termiņi?

Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Printēt lapu
E-veikals