Darba aizsardzība

Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanu visās darba vietās. Darba vides risku novērtē ne retāk kā reizi gadā.

Darba vides riska faktorus novērtē, izmantojot dažādas metodes:

 • aptaujas anketas;
 • pārrunas ar darbiniekiem;
 • nelaimes gadījumu rašanās iespējamības un seku smaguma prognozes;
 • kvalitatīvās un/vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes.

Novērtējot darba vides riskus, ņem vērā:

 • riska iestāšanās varbūtību un riska seku smaguma pakāpi;
 • esošo mijiedarbību starp nodarbinātajiem un viņu veicamo darbu uzņēmumā;
 • darbā notikušos nelaimes gadījumus un konstatētās arodslimības;
 • darba vietās specifiskos un ierastos darba apstākļus, paredzot arī darba apstākļu izmaiņas.

Pieteikties pakalpojumam

Pēc darba vides riska novērtēšanas un darba vietu pārbaudes:

 • nosaka darba vides riskam pakļautās darba vietas un darba veidus, kuros nepieciešams veikt darba aizsardzības pasākumus;
 • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus, to īstenošanas termiņus un atbildīgos;
 • sagatavo darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus, piemēram, to cilvēku, profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie ir pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem, nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi, kuriem jāiziet obligātās veselības pārbaudes, lietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts, u.c. Nepieciešamos sarakstus var apvienot vienā vai vairākos dokumentos.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Par darba vides risku novērtēšanas procesu:

Informāciju par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu uzņēmumā ir atbildīgs darba devējs. Taču tas nenozīmē, ka darba devējam vienpersoniski jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. Rūpes par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu var uzņemt darba aizsardzības speciālists vai kompetenta institūcija. Pie tam, Eiropas labā prakse pierāda, ka vislabākos rezultātus šī mērķa sasniegšanā dod sadarbība starp darba aizsardzības speciālistu un kompetentu institūciju.
Darba aizsardzībā izmantojamie normatīvie akti nosaka prasības, kādas jāievēro katram darba devējam, darbiniekam un darba aizsardzības speciālistam.

Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals