Jūnijā stājās spēkā jaunas standarta prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām. Konsultē FN-SERVISS

jūnijs 25, 2020

Ar mērķi uzlabot ugunsdzēsības aparātu apkopes punktus un uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atsekojamību nozares eksperti un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji ir papildinājuši standarta LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasības.

Jaunie standarta grozījumi tika apstiprināti Latvijas valsts standartā šā gada 22. maijā un jau šī gada 04.jūnijā stājās spēkā jaunā redakcija LVS Standartam LVS402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības”. Standarts ir publicēts Latvijas Standartu mājas lapā.

FN-SERVISS eksperti ir apkopojuši būtiskākās veiktās izmaiņas standarta grozījumos:

  • Ir uzlabotas prasības kompetento personu uzraudzībai, kuras veic ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes, nosakot jaunus kritērijus kuros gadījumos kompetentā persona var zaudēt savu sertifikātu, kā arī nosakot papildus teorētisko zināšanu pārbaudei, prasības par praktisko iemaņu pārbaudi. Standarta punkts 8.8. apraksta noteikumus, kad sertifikācijas institūcija var lemt par kompetentās personas sertifikātu anulēšanu.

“8.8. Sertifikācijas institūcija lemj par kompetentās personas sertifikāta anulēšanu, ja:

8.8.1. uzraudzības procesā tiek konstatēts, ka kompetentās personas ir parakstījusies par darbu veikšanu, kurus tā nav veikusi;

8.8.2. sertifikācijas institūcija no kompetentās personas darba devēja, citas personas vai institūcijas ir saņēmusi pamatotu sūdzību par to, ka kompetentā persona ugunsdzēsības aparātu apkopes darbus nav veikusi atbilstoši standartiem, tehniskajiem normatīviem, norādījumiem un instrukcijām, kā rezultātā ir nodarīti jebkāda veida bojājumi mantai vai radīts apdraudējums sabiedrībai un cilvēka veselībai vai dzīvībai.”

Savukārt standarta 8.4. punkts papildus teorētisko zināšanu pārbaudei, prasības par praktisko iemaņu pārbaudi.

“8.4. Kompetentās personas kvalifikācijas eksāmenā tiek pārbaudītas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas ugunsdzēsības aparātu apkopes veikšanā.”

  • Ļoti būtiska prasība ieviesta , lai atsekotu atbilstoši veiktās ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes. Līdz ar to standarts ir papildināts ar jaunu 5.1. punktu, kas nosaka inovatīvu un efektīvu pieeju, sekojot arī dažu ārvalstu piemēram ieviešot speciālus gredzenus, kuri turpmāk būs jāuzstāda uz ugunsdzēsības aparāta pēc jebkuras ugunsdzēsības aparāta atvēršanas un labošanas, ko nosaka kā prasību ražotāju tehniskie noteikumi vai arī pēc jebkuras ugunsdzēsības aparātu uzpildīšanas.

“5.10. Pēc veiktās ugunsdzēsības aparātu uzpildīšanas, atvēršanas un labošanas uz ugunsdzēsības aparāta korpusa kakliņa pirms palaišanas mehānisma uzstādīšanas jāuzstāda ugunsdzēsības aparāta atvēršanas gredzens (A pielikums), kas apliecinās to, ka ugunsdzēsības aparāts ir ticis atvērts atbilstoši ražotāja tehniskajos noteikumos noteiktajam laika periodam, norādot nākamo atvēršanas mēnesi un gadu.”

Standarta grozījumi nosaka diezgan striktas tehniskās prasības ugunsdzēsības aparātu atvēršanas gredzeniem, lai tos nevarētu uzlikt vai noņemt bez ugunsdzēsības aparāta izjaukšanas, kuru nepieciešams veikt, lai izpildītu iepriekš minētās darbības.

“Ugunsdzēsības aparāta atvēršanas gredzenam jābūt izgatavotam no vismaz 0,4 mm bieza Syn-Coat sintētiskā papīra 400 g/m2 (vai analoga materiāla), kuru var ekspluatēt temperatūras diapazonā no -30 °C līdz +60 °C, nodrošinot tā noturību pret apkārtējās vides apstākļu iedarbību, saglabājot drukas redzamību vismaz pilnus 60 mēnešus.”

Vēl tiek noteiktas arī striktas izmēru un vizuālās prasības pašiem ugunsdzēsības aprātu atvēršanas gredzeniem.

Jaunas standarta prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām

  • Vēl standarta grozījumu projekts paredz vairākas būtiskus grozījumus. Kā pirmo varam minēt, ka standarta 6.3.2.punktā ietverta papildus prasības par to, ka ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes darbus drīkst veikt tikai kompetentās personas.

“6.3.2. apkopes vietā ir nodarbinātas kompetentās personas, kas norādītas apkopes vietas dokumentācijā, un tās veic visus ugunsdzēsības aparātu apkopes darbus.”

Papildus 7.6. punkts nosaka jaunas tiesības sertifikācijas institūcijām, kas paredz tām tiesības ierasties objektos, kad tiek veiktas ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes, lai pārliecinātos, ka darbus veic tikai sertificētas kompetentās personas.

“7.6. Lai kontrolētu, vai apkopes vietā visus ugunsdzēsības aparātu apkopes darbus veic tikai sertificēta kompetentā persona, sertifikācijas institūcijai ir tiesības ierasties apkopes vietā neplānotā audita vizītē, par vizītes vietu un laiku neinformējot apkopes vietas pārstāvi.”

Kā noslēdzošo būtiskāko izmaiņu standartā FN-SERVISS eksperti izceļ 7.8. punkta prasību, kas uzdod sertifikācijas institūcijām uzturēt arī publiski pieejamu reģistru ne tikai par tehniskajām apkopes vietām, bet arī par apkopes vietā nodarbinātajām kompetentajām personām.

7.8. Sertifikācijas institūcija uztur publiski pieejamu elektronisku reģistru par ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām izsniegtajiem un anulētajiem atbilstības sertifikātiem, atsevišķi norādot sertificētās kompetentās personas, kas tiek nodarbinātas attiecīgajā apkopes vietā, un ugunsdzēsības aparātu veidus un ražotāju sarakstu, kuru ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi drīkst veikt attiecīgā apkopes vieta. Sertifikācijas institūcija šo reģistru aktualizē 1 darba dienas laikā, tiklīdz saņemta informācija par apkopes vietā nodarbinātās(-o) personas(-u) nomaiņu.

 FN-SERVISS valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls atzinīgi vērtē uzlaboto Standarta redakciju. Viņš ir pārliecināts par to, ka stigrākas un skaidrākas prasības palīdzēs sakārtot ugunsdrošības nozari kopumā, turklāt ieguvējs būs gala klients, kas saņems kvalitatīvu un līdzvērtīgu pakalpojumu.

FN-Serviss ir viens no vadošajiem uzņēmumiem ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā Baltijā, kas jau šobrīd piedāvā ugunsdzēsības inventāra apkopes pakalpojumu atbilstoši jaunā standarta prasībām. Papildus  LVS 402: 2020 prasību nodrošināšanai, FN-Serviss ir ieviesta ISO 9001: 2015 kvalitātes sistēma.

Papildus informāciju par FN-SERVISS sniegtajiem pakalpojumiem informāciju atradīsiet šeit:

FN-SERVISS ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā un nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumus Latvijā.

Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri ugunsdrošības un darba drošības jautājumus uzņēmumā, sazinieties ar mums!

E-veikals