Ugunsdrošība uzņēmumos

AUTOMĀTISKO UGUNSAIZSARDZĪBAS
SISTĒMU =
AUDITS

 VAI JŪSU PĀRZIŅĀ ESOŠAJĀ OBJEKTĀ AUTOMĀTISKĀ UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ATBILST NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, UN VAI TĀS IR DARBA KĀRTĪBĀ? 

Pieteikties auditam

JŪSU IEGUVUMI, UZTICOT AUTOMĀTISKO
UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU UZRAUDZĪBU
KOMPETENTAM PARTNERIM:

 1. Uzņēmums ir savlaicīgi sagatavots valsts pārraudzības institūciju inspekcijām.
 2. Uzņēmums apzina esošos un potenciālos riska avotus ugunsaizsardzības sistēmas darbībā un var realizēt reālus pasākumus šo risku samazināšanai.
 3. Izpildītas likumdošanas prasības attiecībā uz ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas kārtību.
 4. Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas darbspēja var kalpot, kā spēcīgs arguments nosakot ēkas apdrošināšanas prēmijas likmi.

KĀDĒĻ JĀVEIC AUTOMĀTISKO UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU AUDITS?

 • Saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punktu ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
 • Pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas gadījumā tās darbspēja jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā.
 • Šajos noteikumos minēto prasību izpildi var veikt pati Objekta atbildīgā persona vai deleģēt šo pienākumu speciālistam. Pasaules tendences rāda, ka ugunsaizsardzības sistēmu uzraudzība tiek uzticēta kompetentām institūcijām, kas spēj nodrošināt sistēmas darbības algoritmu pārbaudi, identificēt problēmas un, protams, sniegt risinājumu tehnisku bojājumu novēršanai.
 • Par Ugunsdrošības prasību neievērošanu vadītājs vai atbildīgā persona var tikt saukts pie administratīvās atbildības un tam var tikt piemērots naudas sods no EUR 350 līdz 7100 apmērā.

 FN-SERVISS AUTOMĀTISKO UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU AUDITS SEVĪ IETVER VĒRTĒJUMU PAR: 

Automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijām

Automātiskām dūmu izvades sistēmām vai aizskaru sistēma

Automātiskām balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmām

Automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmām

Automātiskām gāzes, pulvera vai aerosola ugunsdzēsības sistēmām

Ugunsdzēsības iekšējo ūdensvada sistēmām (sūkņu stacijām, ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām)

Atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, LVS446 un LBN 201 -15 normām.

 • Objekta automātisko ugunsaizsardzības sistēmu vizuālā apskate un dokumentācijas pieejamības pārbaude
 • Objekta automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apraksta sastādīšana un nepilnību saraksts
 • Kopējā automātisko ugunsaizsardzības sistēmu darbības algoritmu pārbaude
 • Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu audita akts par konstatētajām neatbilstībām, veicamajiem uzlabojumiem
 • Cenu piedāvājums automātisko ugunsaizsardzības sistēmas nepilnību novēršanai Objektā.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

SAZINIETIES AR SAVU FN-SERVISS SPECIĀLISTU:

Zvaniet: 67556799

Rakstiet: fnserviss@fnserviss.lv

Brīvības gatve 204b, Rīga, LV-1039

Printēt lapu
E-veikals