Ugunsdrošība būvniecībā

FN logo būvobjekta drošības eksperts attālināts

BŪVOBJEKTA UGUNSDROŠĪBAS AUDITS = BŪVĒ DROŠI!

 UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA IR OBLIGĀTA VISOS BŪVOBJEKTOS! 

 VAI JŪSU BŪVOBJEKTS ATBILST UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PRASĪBĀM? 

JŪSU IEGUVUMI, UZTICOT BŪVOBJEKTA AUDITA VEIKŠANU KOMPETENTIEM PARTNERIEM:

 1. Būvdarbu veicējs ir savlaicīgi sagatavots valsts pārraudzības institūciju inspekcijām.
 2. Būvdarbu veicējs apzina potenciālos riska avotus un var realizēt reālus pasākumus riska samazināšanai.
 3. Būvobjekta audita rekomendāciju ievērošana var ievērojami atvieglot būvdarbu veicējam nodot ēku ekspluatācijā.

KĀDĒĻ JĀVEIC BŪVOBJEKTA UGUNSDROŠĪBAS AUDITS?

Saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 41. punktu par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs.

 • Šajos noteikumos minēto prasību izpildi var veikt pats būvdarbu veicējs vai viņa deleģēts speciālists. Pasaules tendences rāda, ka būvdarbu veicēji uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt visu nepieciešamo un trūkstošo, norādīt uz iespējamiem ugunsgrēka riskiem un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.
 • Par Ugunsdrošības vai darba aizsardzības prasību neievērošanu būvdarbu veicējs var tikt saukts pie administratīvās atbildības un tam var tikt piemērots naudas sods no EUR 350 līdz 7100 apmērā.

 FN-SERVISS BŪVOBJEKTA UGUNSDROŠĪBAS AUDITS sevī ietver Būvobjekta un tam pieguļošās teritorijas atbilstības vērtējumu atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, LVS446 un LBN 201 -15 normām. 

Būvobjekta ugunsdrošības audits dažādi logo

BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA UN BŪVDARBU UZSĀKŠANA = AUDITS 1

Būvlaukuma ugunsdrošības atbilstības nodrošināšanai:

 • ugunsdrošības dokumentācijas pārbaude
 • ugunsdzēsības inventāra aprēķināšana un atbilstības pārbaude
 • ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojums un apzīmējumu pārbaude
 • citu ugunsdrošības prasību ievērošana būvlaukumā (būvobjektā un teritorijā) pārbaude.
Sarkans būvobjekta ugunsdrošības audits 69 attālināts

BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJAI * = AUDITS 2

Objekta ugunsdrošības atbilstības nodrošināšanai:

 • ugunsdrošības dokumentācijas pārbaude
 • ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķināšana un atbilstības pārbaude
 • ugunsdzēsības krānu, hidrantu, ūdensvadu un ūdens ņemšanas vietu apzīmējumu un marķējumu pārbaude
 • evakuācijas plānu un evakuācijas organizēšanai nepieciešamo zīmju un apzīmēju noteikšana un atbilstības pārbaude
 • citu nepieciešamo ugunsdrošības apzīmējumu un zīmju noteikšana un atbilstības pārbaude
 • ugunsdrošības prasību objekta teritorijā atbilstības pārbaude
Sarkans būvobjekta ugunsdrošības audits 148 attālināts
* pirms inspicējošās iestādes ierodas uz objekta pieņemšanu ekspluatācijā

SAZINIETIES AR SAVU FN-SERVISS SPECIĀLISTU:

Zvaniet: 67556799

Rakstiet: fnserviss@fnserviss.lv

Printēt lapu
E-veikals